Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/4294/SGA, 2 september 2020, schorsing
Uitspraakdatum:02-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          S-20/4294/SGA

    

           

Betreft verzoeker

Datum 2 september 2020

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van verzoeker (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein (hierna: de directeur) heeft op 24 augustus 2020 beslist verzoeker in quarantaine te plaatsen voor de duur van tien dagen.

Verzoekers raadsman, mr. J.A.P.F. Hoens, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reacties van de directeur op het schorsingsverzoek, van het klaagschrift en van de nadere reactie van verzoekers raadsman.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Namens verzoeker is aangevoerd dat de plaatsing in quarantaine onredelijk en onbillijk is. Verzoeker is op 21 augustus 2020 teruggekeerd uit Spanje. Op dat moment was het reisadvies voor Spanje ´geel´. Dat betekent: in quarantaine bij ziekteverschijnselen. Verzoeker is op 24 augustus 2020 binnengekomen in de PI Nieuwegein en is toen getest op Covid 19. De uitslag was negatief en verzoeker vertoont geen symptomen. Op 25 augustus 2020 is het reisadvies voor Spanje gewijzigd in ´oranje´, wat betekent: na terugkeer in quarantaine, maar verzoeker verbleef op dat moment al in de PI Nieuwegein. 

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat het landelijke beleid van het RIVM wordt gevolgd. Om die reden is verzoeker, na terugkomst uit een ´oranje´ gebied, in quarantaine geplaatst voor de duur van tien dagen. Dit advies geldt ook wanneer je negatief test op Covid 19. Daarnaast voert de directeur aan dat verzoeker klaagt over een algemene regel. Hiertegen staat geen beklag open, tenzij sprake is van strijd met hogere wet- of regelgeving. De directeur stelt dat daar geen sprake van is.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is – anders dan door de directeur wordt gesteld – wel sprake van een door de directeur genomen beslissing ten aanzien van verzoeker. Dat de directeur hiermee uitvoering geeft aan landelijk beleid, maakt dit niet anders. De voorzitter overweegt hiertoe dat in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) bevoegdheden worden toegekend aan de directeur die hem in staat stellen om de bewegingsvrijheid van een gedetineerde in te perken. Dergelijke beslissingen dienen aan bepaalde formele vereisten te voldoen. De voorzitter overweegt dat de directeur bijvoorbeeld een ordemaatregel had kunnen opleggen. Aangezien verzoeker thans is uitgesloten van deelname aan activiteiten dan wel in afzondering verblijft zonder dat getoetst is aan de formele vereisten die de Pbw stelt, is de bestreden beslissing genomen in strijd met de wet. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

 

 

Deze uitspraak is op 2 september 2020 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven