Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/8170/GB, 7 oktober 2020, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/8170/GB             

Betreft klager  Datum  7 oktober 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van klager (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 10 september 2020 klager opgeroepen om zich op 13 oktober 2020 te melden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught, voor het ondergaan van 21 dagen gevangenisstraf.

Klager heeft daartegen bezwaar ingesteld. Verweerder heeft op 25 september 2020 het bezwaar ongegrond verklaard.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager verwijst naar zijn bezwaarschrift. Daarin stelt hij dat hij niet in detentie kan. Hij heeft longemfyseem en kampt daardoor met longklachten. Hij heeft veel medische onderzoeken. Daarom wil hij permanent gecontroleerd kunnen worden bij een aanval of eventuele coronaklachten. Hij zit in een risicogroep. Klager kan door zijn longklachten op dit moment ook niet werken. Hij zit ziek thuis. Hiervoor loopt een procedure bij de gemeente (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)). Het uitzitten van een gevangenisstraf, in afwachting van die procedure, zal zowel klager als de maatschappij geen goed doen. Klager verzoekt de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf af te wijzen of te wijzigen in een betalingsregeling. 

Standpunt van verweerder

Klager heeft in de beroepsprocedure geen nieuwe gronden aangevoerd. Klager heeft wel een factuur van KPN bij de stukken gevoegd. Verweerder verwijst naar de inhoud van de beslissing van 25 september 2020, waarin klagers bezwaar ongegrond is verklaard. In die beslissing is per ongeluk een verkeerde melddatum genoemd. De juiste melddatum van klager is 13 oktober 2020.

3. De beoordeling

De procedure voor zelfmelders is geregeld in hoofdstuk 2 van de Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en hoofdstuk 2 van de Beleidsregel tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen.

Klager wil graag uitstel van zijn melddatum, omdat hij gezondheidsproblemen heeft en hij een Tozo-procedure doorloopt bij de gemeente.

Ter onderbouwing van zijn gezondheidsproblemen heeft klager een brief overgelegd met daarin een bevestiging van een afspraak in een ziekenhuis op 3 maart 2020. De beroepscommissie is van oordeel dat dit onvoldoende concrete onderbouwing betreft om te kunnen concluderen dat klager (op dit moment) niet in staat zou zijn een detentie te ondergaan of om een verzoek tot uitstel te kunnen rechtvaardigen. Daarnaast is in de PI Vught een medische dienst aanwezig die klager medische zorg kan verlenen als dat nodig is. Verder vindt de beroepscommissie de door klager gestelde gevolgen van zijn detentie voor zijn privésituatie, namelijk de lopende Tozo-procedure bij de gemeente, ook onvoldoende concreet onderbouwd. Daarnaast dateert het vonnis van 17 februari 2020, zodat klager voldoende tijd heeft gehad om maatregelen te treffen om eventuele gevolgen van zijn detentie voor zijn privésituatie te ondervangen. Daarbij gaat het om een (relatief) korte straf van 21 dagen.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren. Klager moet zich op 13 oktober 2020 bij de PI Vught melden.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie nog op dat verweerder slechts bevoegd is om uitstel te verlenen, maar de opgelegde gevangenisstraf niet kan omzetten in een betalingsregeling.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 7 oktober 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A. Jongsma en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door J.A. van der Veen, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven