Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3031/GA, 10 augustus 2020, beroep
Uitspraakdatum:10-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/3031/GA                    

Betreft [klager]            Datum 10 augustus 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zwolle (hierna: de directeur)

1. De procedure

[klager] (hierna: klager) heeft – voor zover in beroep aan de orde – beklag ingesteld tegen de afschrijving van € 40,60 van zijn rekening-courant op 13 november 2018.

De beklagcommissie heeft op 25 februari 2019 het beklag – voor zover in beroep aan de orde – gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van € 19,31 (Z1-2018-000892). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

De directeur heeft hiertegen beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft de directeur en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Volgens de directeur heeft klager niet tijdig zijn winkelbestelling geannuleerd. De directeur geeft aan dat klager zijn winkelbestelling op zondag 11 november 2018 heeft geannuleerd en dat hij op maandag 12 november 2018 is overgeplaatst naar een andere inrichting. Aan klager is daarom een bedrag van € 21,29 teruggestort voor de bestelde tabak, een houdbaar product. Het restant van € 19,31 is niet teruggestort aan klager, omdat dit bedrag verse producten betreft. Verse producten kunnen niet worden geretourneerd, hetgeen ook op de winkellijst staat vermeld die klager voor akkoord heeft getekend. Voor zover klager ter zitting van de beklagcommissie aangaf dat hij een ‘strookje’ zou bezitten waarmee hij de annulering van zijn bestelling zou kunnen aantonen, geeft de directeur aan dat navraag heeft geleerd dat aan gedetineerden nooit een ‘strookje’ wordt gegeven bij annulering van een bestelling. Volgens de directeur heeft klager het ‘strookje’ niet getoond en andere bewijsstukken, waaruit kan volgen dat hij zijn bestelling tijdig heeft geannuleerd, evenmin.

Standpunt van klager

Klager heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling

De beroepscommissie overweegt dat in beroep onweersproken is komen vast te staan dat klager zijn bestelling op de zondag, en daarmee één dag, voor zijn overplaatsing heeft geannuleerd. De directeur heeft hiertoe een intern e-mailbericht overgelegd. Nu klager zijn bestelling niet tijdig heeft geannuleerd, heeft hij geen recht op een vergoeding voor de (na zijn overplaatsing) geleverde verse producten. Gelet hierop kan de afschrijving van klagers rekening-courant voor de bestelde en geleverde producten, en het enkel terugstorten van een bedrag voor de houdbare producten, niet onredelijk of onbillijk worden geacht. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal in zoverre worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard. 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Deze uitspraak is op 10 augustus 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, U.P. Burke en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. S.C. Vogel, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven