Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4935/GM, 24 juli 2020, beroep
Uitspraakdatum:24-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4935/GM                       

Betreft [Klager]            Datum 24 juli 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klagers raadsvrouw, mr. S.A.A.P. van Hees, heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat hij gedurende de zomermaanden geen hulp van een psychiater en geen fysiotherapie heeft gekregen.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft in deze zaak aanvankelijk aan partijen laten weten dat zij in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt ter zitting naar voren te brengen. De maatregelen die de overheid heeft getroffen in verband met het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus leiden ertoe dat het onduidelijk is wanneer behandeling op een zitting weer kan plaatsvinden. Daarom heeft de beroepscommissie in deze zaak alsnog afgezien van behandeling ter zitting en partijen in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun standpunt kenbaar te maken. Dit ter bevordering van een afdoening van de zaak binnen een redelijke termijn met inachtneming van de belangen van partijen.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is door een psycholoog doorverwezen naar de psychiater. Dit gebeurt niet zomaar. Het is niet rechtvaardig dat klager lang heeft moeten wachten op een gesprek met de psychiater, omdat de psychiater op vakantie was. In de tussentijd heeft klager geleden onder zijn klachten.

Verder is het onduidelijk of de klachten van klager dusdanig beperkt waren, dat de behandeling zomaar gestopt kon worden vanwege de vakantie van de fysiotherapeut. Niet valt in te zien waarom er geen mogelijkheden waren om vervanging te regelen. Het is voor klager onduidelijk waarom het wachten op zijn behandeling zo lang heeft moeten duren.

Standpunt van de inrichtingsarts

Net als bij de zorgverlening in de burgermaatschappij, hebben professionals werkzaam voor justitie ook vakantie. In deze periodes is voor consulten die niet kunnen wachten een achterwacht beschikbaar. Reguliere consulten worden door gepland. De inrichtingsarts beslist over de noodzakelijkheid van een dergelijk consult.

3. De beoordeling

Hoewel het vervelend is voor klager dat hij langer heeft moeten wachten op een verwijzing naar de psychiater en dat zijn behandeling bij de fysiotherapeut is onderbroken, kan hier niet zonder meer de conclusie aan worden verbonden dat de inrichtingsarts onzorgvuldig heeft gehandeld. Niet is gebleken immers dat sprake is van de benodigde spoed voor de behandeling van zijn klachten, zowel voor de verwijzing naar de psychiater, alsmede voor de behandeling bij de fysiotherapeut.

Gelet op het voorgaande kan het handelen van de inrichtingsarts dan ook niet worden aangemerkt als in strijd met de norm van artikel 28 van de Penitentiaire maatregel. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 24 juli 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, drs. K.M.P.A.M. Habryka en drs. P.J.M. van Puffelen, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven