Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6327/GB, 5 augustus 2020, beroep
Uitspraakdatum:05-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/6327/GB               

Betreft [klager]            Datum 5 augustus 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft een verzoek gedaan tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft dat verzoek op 3 maart 2020 afgewezen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager verblijft op dit moment in de gevangenis van de PI Nieuwegein en wil worden overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos, omdat klagers moeder voor een ziek familielid zorgt dat in het arrondissement Alkmaar woont. Klagers moeder is dus meestal bij dat familielid. Als klager naar de locatie Zuyder Bos zou worden overgeplaatst, zou dit voor zijn bezoek dan ook prettiger zijn.

Standpunt van verweerder

Klager is in eerste aanleg veroordeeld en geplaatst in het arrondissement van vestiging. Ingevolge artikel 25, zevende lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) is dit een juiste plaatsing geweest. Klager heeft aanvankelijk zelf om plaatsing in de PI Nieuwegein verzocht.

Uit de stukken blijkt niet dat klagers moeder hem niet kan bezoeken in de PI Nieuwegein. Voorts zijn over het zieke familielid geen gegevens bekend, althans wordt niets schriftelijk onderbouwd door een arts of behandelaar. Verder blijkt uit de stukken dat klager wekelijks relatiebezoek ontvangt.

3. De beoordeling

Klager verblijft op dit moment in de gevangenis van de PI Nieuwegein. Hij wil graag worden overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos, omdat zijn familie en vrienden uit die omgeving hem dan gemakkelijker kunnen bezoeken.

Op grond van artikel 25, zevende lid, van de Regeling wordt een gedetineerde die tot een gevangenisstraf is veroordeeld, in beginsel in het arrondissement van vestiging geplaatst. Als daar geen plaats beschikbaar is, wordt de gedetineerde in een aanpalend arrondissement geplaatst. Klagers vestigingsadres ligt in de gemeente Huizen, gelegen in het arrondissement Midden-Nederland, waarin de PI Nieuwegein en de PI Lelystad zijn gelegen. De inrichting van klagers voorkeur ligt niet in dit arrondissement. Daarom moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden om het verzoek tot overplaatsing te kunnen honoreren.

De beroepscommissie begrijpt dat klager graag bezoek ontvangt, met name van zijn moeder. De bezoekproblemen van zijn moeder (of anderen) heeft hij echter – anders dan het vermelden dat zijn moeder voor een ziek familielid in Alkmaar zorgt – niet nader (schriftelijk) onderbouwd. Het is dan ook onduidelijk waaruit de bezoekproblemen voor klagers moeder precies bestaan. Uit het selectieadvies blijkt dat klager wekelijks relatiebezoek ontvangt. Hij is dus niet verstoken van bezoek. Er is dan ook niet gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan verweerder klager had moeten overplaatsen.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 5 augustus 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. M. Iedema, leden, bijgestaan door mr. S. van Noordt, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven