Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/4167/STB, 14 augustus 2020, schorsing
Uitspraakdatum:14-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : S-20/4167/STB

Betreft : [verzoeker]   datum: 14 augustus 2020

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. W. Anker, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC De Pompestichting te Nijmegen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 69, vierde lid, in verbinding met artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (hierna verweerder), inhoudende overplaatsing van verzoeker naar FPC Van Mesdag te Groningen.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het beroepschrift van 12 augustus 2020 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van verweerder van 13 augustus 2020.

1.         De standpunten

Verzoeker heeft het verzoek als volgt toegelicht.

De beslissing komt als een volslagen verrassing. Er is na lange voorbereiding een zorgconferentie gepland. Deze zou plaatsvinden op 23 juli 2020, maar is verplaatst naar 24 september 2020, omdat een medewerker verhinderd was. Tijdens zo’n zorgconferentie komt ook de vraag aan de orde of verzoeker zou moeten worden overgeplaatst. Er wordt nu een voorschot genomen op de uitkomsten van die conferentie.

Op 11 juni 2020 heeft in aanwezigheid van klager en zijn raadsman ook al een breed overleg plaatsgevonden over verzoekers situatie. Het is verbazingwekkend dat uit de bestreden beslissing blijkt dat er op 27 mei 2020 echter al een schrijven van de algemeen directeur aan verweerder lag. Verzoeker en zijn raadsman waren op 11 juni 2020 niet op de hoogte van die brief. Deze gang van zaken is niet de koninklijke route in deze gevoelige en complexe zaak.

Het is opvallend dat de overplaatsing al op 17 augustus 2020 plaatsvindt. Het is onbegrijpelijk waarom met deze haast wordt gehandeld, gelet op de geplande zorgconferentie. Dit klemt temeer nu bij verzoeker een stoornis in het autismespectrum is vastgesteld. Hij is nu helemaal van slag, belt meerdere malen per dag naar het kantoor van zijn raadsman en lijdt zeer onder de naderende overplaatsing.

Uit de inlichtingen van verweerder komt het volgende naar voren.

Uit het overplaatsingsverzoek van FPC De Pompestichting van 27 mei 2020 volgt dat er een korte positieve tendens is geweest in de samenwerking met verzoeker, maar dat er over het algemeen sprake is van een moeizaam verloop en uiteindelijk van een behandelimpasse. Verzoeker overtreedt regelmatig de regels. Hij doet dreigende uitspraken.

Verzoeker is eerst aangemeld bij De Pelmolen voor een longcare-traject. Verzoeker is tevens in een intensieve zorgafdeling geplaatst, omdat de veiligheid op een reguliere afdeling niet langer was te waarborgen. De eerste maanden verliep het verblijf op deze afdeling goed. Verzoeker werd helaas afgewezen door De Pelmolen, vanwege de aanwezige ASS-problematiek. Het traject op de intensieve zorgafdeling is in een impasse beland. Verder volgt uit het overplaatsingsverzoek nog het volgende:

“De kernproblematiek is nog immer aanwezig. Er is geen sprake van intrinsieke motivatie tot verandering en de mogelijkheden tot beïnvloeding van betrokkene zijn in de huidige kliniek uitgeput. Betrokkene is onbetrouwbaar in zijn gedrag, kan afspraken niet nakomen en afschaling naar een lager beveiligingsniveau is niet verantwoord. Ingezet was op een zorgconferentie om te onderzoeken of er nog andere uitplaatsingsmogelijk-heden zouden zijn. Echter met het verloop van de behandeling op de huidige afdeling, worden hiertoe op korte termijn geen mogelijkheden gezien. Een hoog beveiligingsniveau blijft noodzakelijk.”

Nu er geen mogelijkheden worden gezien voor afschaling naar een lager beveiligingsniveau en er sprake is van een behandelimpasse, wordt een spoedige overplaatsing naar een kliniek met een afdeling die is gericht op verzoekers problematiek noodzakelijk geacht. Daarom kan ook de zorgconferentie niet worden afgewacht. In FPC Van Mesdag bestaat specifieke expertise op het gebied van autisme. Verzoeker heeft zelf aangegeven dat dergelijke expertise hem wellicht kan helpen.

Verzoeker is in FPC De Pompestichting onhoudbaar. De geplande zorgconferentie doet daaraan niet af. Deze zal in de FPC Van Mesdag alsnog worden gehouden. De feitelijke overplaatsing is gepland op 17 augustus 2020.

2.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van een beslissing van verweerder slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beroep is ingesteld zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de in beroep bestreden beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval. Daarvoor is het volgende van belang.

Het verzoek tot overplaatsing is gedaan op 27 mei 2020, ongeveer tweeëneenhalve maand vóór de bestreden beslissing. Niet is betwist dat aanvankelijk een zorgconferentie stond gepland voordat de bestreden beslissing zou worden genomen (namelijk op 23 juli 2020) en dat die zorgconferentie is verschoven naar 24 september 2020. Hoewel het van belang is dat verzoeker (zonder onnodige vertraging) in een instelling wordt geplaatst waar hij verder kan met zijn behandeling, is – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – niet aannemelijk dat sprake is van een zodanige situatie dat de uitplaatsing nog voorafgaand aan de reeds geplande zorgconferentie in september noodzakelijk is.

Uit het verweer blijkt dat op dit moment nog niet is te overzien wat de uitkomst van de zorgconferentie zal zijn. Verzoekers overplaatsing naar FPC Van Mesdag is in het licht van deze omstandigheden – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – prematuur. De voorzitter acht het van belang dat deze (en andere) optie(s) eerst in de zorgconferentie worden besproken.

Gelet op het voorgaande zal de voorzitter het verzoek toewijzen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing schorsen totdat op het onderliggende beroep is beslist.

3.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing totdat de beroepscommissie op het onderliggende beroep heeft beslist.

Aldus gegeven door mr. T.B. Trotman, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 14 augustus 2020.

secretaris        voorzitter

Naar boven