Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7462/JA, 21 juli 2020, beroep
Vaststellingsdatum:21-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7462/JA                  

Betreft [klager]            Datum 21 juli 2020

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van de plaatsvervangend directeur bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) Den Hey-Acker te Breda (hierna: de directeur).

1. De procedure

De directeur heeft beroep ingesteld tegen een uitspraak van de beklagrechter bij de RJJI Den Hey-Acker van 8 juni 2020 (HA-2020-000157), gegeven op een klacht van [klager], geboren op […]. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 74, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen kunnen de directeur en de klager tegen de uitspraak van de beklagcommissie beroep instellen door het indienen van een beroepschrift. Het met redenen omklede beroepschrift moet uiterlijk op de zevende dag na de dag van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak of na de dag van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend.

Als het beroepschrift te laat wordt ingediend, kan de beroepscommissie dit niet behandelen. De juridische formulering hiervoor is dat de klager of de directeur, althans de persoon die het beroep heeft ingesteld, ‘‘niet-ontvankelijk in het beroep wordt verklaard’’.

Het beroep van de directeur is gericht tegen de uitspraak van de beklagrechter van 8 juni 2020. Deze uitspraak is op diezelfde datum mondeling meegedeeld aan klager en de directeur van de RJJI Den Hey-Acker. Het beroepschrift heeft als datum 9 juli 2020 en is op het secretariaat van de RSJ op diezelfde dag ontvangen.

Het beroep is niet binnen zeven dagen na de dag van de mondelinge mededeling van de uitspraak ingesteld. De directeur kan niet worden gevolgd in de stelling dat de beroepstermijn gaat lopen na de dag van ontvangst van de op schrift uitgewerkte uitspraak. Daarom moet de directeur niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart de manager niet-ontvankelijk in het beroep.

Deze uitspraak is op 21 juli 2020 gedaan door de beroepsrechter, mr. P. de Bruin, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven