Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0133/GB, 9 maart 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/133/GB

Betreft: [klager] datum: 9 maart 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 januari 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 januari 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, met betrekking tot welke niet is geregistreerd op welke datum deze aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (hierna jovo-h.v.b.) Zwolle ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 22 november 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in de locatie Groningen (h.v.b.). Op 2 februari 2004 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Zwolle.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
In het jovo-hvb Zwolle kan klager, gelet op de afstand, vrijwel geen bezoek ontvangen. Klager prefereert overplaatsing naar Hoogeveen om het voor zijn bezoek financieel makkelijker te maken om hem te bezoeken. Ook kan hij geenopleiding volgen. Klager schiet hier niets mee op. Hij is bijna 22 jaar en zou ineens weer volgens jovo-criteria behandeld moeten worden. Voorjaar 2003 zat hij ongeveer vier maanden gedetineerd in het h.v.b. Veenhuizen toen hem werdmedegedeeld dat hij niet in aanmerking kwam voor een jovo-h.v.b.. Nu klager een jaar ouder is en ineens in aanmerking zou komen voor plaatsing in een jovo-h.v.b., vindt hij dit een zeer vreemde gang van zaken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op zich is het voorstelbaar dat klager overgeplaatst wil worden naar de locatie De Grittenborgh (h.v.b.) te Hoogeveen om het voor zijn bezoek financieel makkelijker te maken om hem te bezoeken. Klager scoort echter op deindicatiestelling jovo en dient gezien te worden als kandidaat voor opname op een jovo-afdeling. Probleem is dat de locatie De Grittenborgh niet beschikt over een dergelijke afdeling, waardoor klager niet in aanmerking komt vooroverplaatsing naar deze inrichting. Gekozen is voor een h.v.b. met een jovo-afdeling dat zo dicht mogelijk bij Hoogeveen ligt en dat is de locatie Zwolle. Qua reisafstand en financieel gezien schiet klager hier nauwelijks mee op,maar een andere keuze is, gezien de geldende criteria niet mogelijk.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologischonvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologischeonvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in hetalgemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b., qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden diein een jovo-inrichting kunnen worden geplaatst.
Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding/cursus. Uit de bij die indicatiestelling meegezonden stukken, vragenlijsten aan de hand van de beantwoording waarvan deindicatiestelling wordt bepaald en de nadere reactie van de selectiefunctionaris, blijkt onvoldoende van een onderbouwing voor die hiervoor genoemde indicatiestelling. Gelet daarop is de beslissing waarvan beroep onvoldoende metredenen omkleed. Het beroep zal mitsdien gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangstdaarvan. Voor het geval opnieuw tot een jovo-plaatsing wordt besloten, ware daarbij in te gaan op het feit dat anders dan bij een eerdere detentie, thans wel de noodzaak voor jovo-plaatsing bestaat.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 maart 2004

secretaris voorzitter

Naar boven