Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7232/GB, 28 juli 2020, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7232/GB                      

Betreft [klager]            Datum 28 juli 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 27 januari 2020 klager opgeroepen om zich op 1 september 2020 te melden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht, voor het ondergaan van 148 dagen gevangenisstraf.

Op 4 juni 2020 heeft verweerder beslist klagers meldoproep op te schorten in verband met de getroffen coronamaatregelen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

De beslissing van 4 juni 2020 moet worden aangemerkt als een beslissing waartegen beroep openstaat. Klager moest zich, na een verzoek om uitstel, op 1 september 2020 melden. Hij is met zijn werkgever een sabbatical overeengekomen, zodat klager zijn detentie discreet kan ondergaan. Het verschuiven van het sabbatical is niet goed mogelijk, omdat de periode formeel is vastgelegd, de werkgever al tijdelijke inhuur is aangegaan en omdat klager ook nog geen nieuwe datum kan aangeven. Klager is bovendien al begonnen met het overdragen van zijn werkzaamheden. Klager is bang om zijn baan te verliezen, als zijn werkgever weet krijgt van zijn detentie. Klagers oudste dochter begint na de zomervakantie in groep 8. Hij wil graag zijn detentie hebben ondergaan, voordat zij naar de middelbare school gaat. Klager wil zijn gevangenisstraf elektronisch ondergaan of de garantie dat hij zich op 1 september 2020 kan melden. Hij is bereid eerst in quarantaine te gaan.

Standpunt van verweerder

Vanaf 1 augustus 2020 worden er gefaseerd weer zelfmelders opgeroepen. Dit gebeurt nog beperkt en kan per regio verschillen. Vanaf 1 oktober 2020 wordt dit uitgebreid. Hoe de screening plaatsvindt, wordt nog nader uitgewerkt. Het is (nog) niet noodzakelijk om buitenwettelijke alternatieven te bespreken. Vooralsnog is het zeer aannemelijk dat klager zich op 1 september 2020 kan melden. Begin augustus zullen de mogelijkheden met hem worden besproken. Tegen het schrijven van 4 juni 2020 staat echter geen beroep open.

3. De beoordeling

De procedure voor zelfmelders is geregeld in hoofdstuk 2 van de Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en hoofdstuk 2 van de Beleidsregel tenuitvoerlegging strafrechtelijke en administratiefrechtelijke beslissingen.

Verweerder heeft op 4 juni 2020 beslist klagers meldoproep op te schorten. Verweerder schrijft in die beslissing dat tegen die beslissing geen bezwaar openstaat. De beroepscommissie overweegt hierover het volgende. Weliswaar betreft deze beslissing – vanwege de getroffen coronamaatregelen – alle zelfmelders, maar de beslissing heeft directe gevolgen voor klager omdat deze van rechtstreekse invloed is op zijn melddatum. De beroepscommissie is daarom van oordeel dat, nu tegen een meldoproep bezwaar openstaat, er eveneens bezwaar openstaat tegen een beslissing de meldoproep op te schorten. Klager had dus bezwaar in kunnen stellen tegen de beslissing van 4 juni 2020. Nu er geen rechtsmiddelenclausule in de beslissing was opgenomen en partijen in de beroepsprocedure hun standpunten over en weer kenbaar hebben gemaakt, zal de beroepscommissie het beroep om proceseconomische redenen inhoudelijk beoordelen.

Klager wil graag zeker weten dat hij zich op 1 september 2020 kan melden. Als dit niet mogelijk is, dan wil hij zijn detentie elektronisch ondergaan.

Hoewel de beroepscommissie klagers wens begrijpt, gelet op zijn redenen die onder het standpunt zijn weergegeven, begrijpt zij ook dat het nog niet mogelijk is om klager de garantie te geven dat hij zich op 1 september 2020 kan melden. Dat gold zeker ten tijde van de bestreden beslissing, maar ook nu nog, nu de zelfmeldprocedure in de (her)opstartfase is. De precieze mogelijkheden worden nog bezien. De wet voorziet niet in de door klager aangedragen alternatieven.

Verweerder heeft overigens al te kennen gegeven klagers situatie begin augustus (met hem) te zullen bespreken en dat ernaar wordt gestreefd dat klager zich op 1 september 2020 kan melden. Uit nadere, door partijen overgelegde stukken volgt dat hierover al contact is. Hieruit blijkt dat verweerder klagers belangen erkent.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 28 juli 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. M. Iedema, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven