Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0181/GB, 4 maart 2004, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/181/GB

Betreft: [klager] datum: 4 maart 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 februari 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1981], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 januari 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen Zwaag (huis van bewaring), hierna jovo-h.v.b. Zwaag ongegrond verklaard.

2.1. De feiten
Klager is sedert 2 december 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Schutterswei te Alkmaar. Op 20 februari 2004 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat hij niet thuis hoort in het jovo-h.v.b. Zwaag. Klager heeft een psychische stoornis (borderline) en daar wordt in het h.v.b. Schutterswei onderzoek naar gedaan. Klager heeft tijdens een eerdere detentieverbleven op de BZA van het h.v.b. Zwaag. Klagers verblijf aldaar werd door hem als erg moeizaam ervaren. Eind februari of begin maart 2004 zal klagers strafzaak afgedaan worden. Na zijn veroordeling wil klager graag naar eenbeperkt beveiligde inrichting. Klager kon slechts moeilijk omgaan met het strenge regiem in Zwaag en klager heeft begrepen dat het regiem van het jovo-h.v.b. zo mogelijk nog strenger is. Klager wil daarom absoluut niet naar Zwaag.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 4 december 2003 vanuit het politiebureau Alkmaar geplaatst in de locatie Schutterswei in Alkmaar. Klager is thans preventief gedetineerd voor het arrondissementsparket van Alkmaar. Hij valt in de leeftijdscategorie van18 tot 24 jaar. Om die reden dient er van klager een indicatiestelling jovo te worden afgenomen. Uit deze indicatiestelling blijkt dat klager scoort op de onderdelen B (opleidingen) en E (kwetsbaarheid). De selectiefunctionarisheeft, gelet op die indicatiestelling, op 24 december 2003 besloten klager te plaatsen in het jovo-h.v.b. Zwaag. Daarbij heeft de selectiefunctionaris tevens rekening gehouden met de lengte van de transportlijnen naar de rechtbank.Naast het feit dat klager voldoet aan de criteria voor plaatsing in een jovo-inrichting geldt daarbij nog het volgende. Klager heeft aangegeven psychisch niet opgewassen te zijn tegen plaatsing in het jovo-circuit in zijnalgemeenheid en plaatsing in het jovo-h.v.b. Zwaag in het bijzonder. Een en ander zou verband houden met de strenge regels binnen een jovo-afdeling. Indien er bij klager sprake zou zijn van een BZA- of IBA-indicatie, zou klager nietworden geplaatst in het jovo-circuit. De inrichting waar de indicatiestelling heeft plaatsgevonden heeft evenwel aangegeven dat klager geen contact heeft gehad met de inrichtingspsycholoog. Om die reden is er geen sprake van eenindicatie voor plaatsing op een BZA of IBA.

4. De beoordeling
4.1 Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2 Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst dieouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in eenjovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding en kwetsbaarheid. Gelet daarop voldoet klager ook aan het tweede criterium van artikel16 van de Regeling.

4.3 Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen,evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent eventuele contra-indicaties voor plaatsing in het jovo-h.v.b. Zwaag, acht de beroepscommissie onvoldoende om tot een ander oordeel tekomen. Daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat na plaatsing in Zwaag zal worden nagegaan of er reden is klager op de BZA te plaatsen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 maart 2004

secretaris voorzitter

Naar boven