Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0385/SGA, 3 maart 2004, schorsing
Uitspraakdatum:03-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 004/385/SGA

betreft: [klager] datum: 3 maart 2004

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 maart 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Ooyerhoek te Zutphen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie d.d. 1 maart 2004, inhoudende de verwijdering van detelevisie van de cel van verzoeker.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 3 maart 2004 en van de telefonische mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat daar geen klaagschrift met betrekking totde onderhavige beslissing van de directeur is ontvangen.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Door verzoeker is het verzoek schriftelijk toegelicht. Daartoe is aangevoerd dat verzoekers televisie van zijn cel is verwijderd omdat hij weigert in te stemmen met de door de directeur aangekondigde huurverhoging van € 3,40 perweek naar € 4,00 per week. Verzoeker heeft tegen die huurverhoging op 26 februari 2004 beklag ingediend bij de beklagcommissie. Verzoeker heeft bij binnenkomst in de inrichting een huurovereenkomst getekend. In die overeenkomststaat het huurbedrag vermeld alsmede de redenen voor beëindiging. De overeenkomst kan door de verhuurder slechts onder bepaalde omstandigheden worden beëindigd. Van een dergelijk geval is in hier geen sprake. De televisie is vanverzoekers cel verwijderd omdat verzoeker de lopende huurovereenkomst niet wenste te beëindigen en ook geen nieuwe huurovereenkomst wenste tekenen.

Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat het management van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Achterhoek, waartoe de locatie Ooyerhoek behoort, op 3 februari 2004 heeft besloten de huur voor de televisie in hetgehele cluster gelijk te trekken. Om die reden wordt de huur voor de televisie in de locatie Ooyerhoek verhoogd naar € 4,00 per week. Op dit moment huurt de locatie Ooyerhoek de televisies van een derde. Deze huurovereenkomst looptper 1 juli 2004 af. Vanaf die datum zullen alle in de p.i. Achterhoek aanwezige televisies voor gedetineerden in eigendom van de p.i. zijn. Per 1 juli 2004 zal de locatie Ooyerhoek daarom nieuwe televisies moeten aanschaffen. In denieuwe huurprijs zijn de kosten van de televisie, de bijbehorende hoofdtelefoon, het energieverbruik, de kabelaansluiting, het abonnement van Canal+ en toekomstige prijsstijgingen opgenomen.

2. De beoordeling
Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat verzoeker een klaagschrift heeft ingediend ten aanzien van de beslissing van de directeur d.d. 1 maart 2004. Nu wettelijk is bepaald dat slechts hangende de uitspraak van debeklagcommissie op het klaagschrift schorsing kan plaatsvinden van de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen het klaagschrift is gericht, kan verzoeker derhalve (vooralsnog) niet worden ontvangen in zijn verzoek.

De voorzitter overweegt nog het volgende. De bepalingen van de – zo verstaat de voorzitter – tot 1 maart 2004 door de locatie gebezigde Huurovereenkomst kleurentelevisie met afstandsbediening luiden, voor zover hier van belang:
4. De huurprijs per huurperiode bedraagt € 3,40. (...)
5. De huurovereenkomst eindigt met onmiddellijke ingang
* door opzegging door de huurder tegen het einde van de huurperiode;
* door niet- of niet tijdige betaling van de verschuldigde huur;
* door opzegging door de verhuurder in geval van al dan niet (gedeeltelijke) beschadiging en/of gedeeltelijke vernieling dan wel in geval van overtreding van de artikelen 9 en 10 van deze overeenkomst;
* bij definitieve beëindiging van het verblijf van huurder in de inrichting. (...)
9. Het gehuurde is en blijft eigendom van de verhuurder en mag derhalve door huurder in generlei wijze worden vervreemd dan wel aan derden worden overgedragen, noch aan derden worden door- of wederverhuurd;
10 Het is de huurder onder geen voorwaarde toegestaan zelf reparaties aan het gehuurde te verrichten, dan wel de door/namens verhuurder verrichte inregeling van de kanaalkeuze te wijzigen. Indien huurder in strijd met ditverbod handelt, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst op te zeggen. (...)

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter voorziet deze huurovereenkomst niet in een tussentijdse, eenzijdige verhoging van de huursom. Evenmin is blijkens de overeenkomst het weigeren van de verhoging van de huursom – naar hetvoorlopig oordeel van de voorzitter – reden voor een eenzijdige beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter kan de beslissing van de directeur om de televisie van klager vanzijn cel te verwijderen daarom de toets van redelijkheid en billijkheid niet doorstaan, nu deze beslissing in strijd met voornoemde overeenkomst is genomen.

Indien en voorzover de inrichting de huursom voor de aan gedetineerden ter beschikking gestelde televisies wenst te wijzigen kan dat naar het voorlopig oordeel van de voorzitter door het met instemming van beide partijen wijzigenvan de huurovereenkomst dan wel het (eveneens met instemming van beide partijen) beëindigen van de oude huurovereenkomst en het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst.
Ten aanzien van gedetineerden die nog geen huurovereenkomst met de locatie hebben gesloten, staat het de directeur (binnen de grenzen van redelijkheid) vrij om de hoogte van de huursom contractueel vast te leggen.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.W.P. Verheugt, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 3 maart 2004.

secretaris voorzitter

Naar boven