Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4172/GA, 23 juli 2020, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer                     R-19/4172/GA                   

Betreft [klager]            Datum 23 juli 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat een deel van zijn winkelbestelling niet is geleverd, vanwege een foutieve dubbele afboeking op zijn rekening-courant, als gevolg waarvan zijn saldo ontoereikend was.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 8 juli 2019 het beklag gegrond verklaard, maar daarbij aan klager geen tegemoetkoming toegekend (G-2019-000363). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft beroep ingesteld tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Sittard (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager is het niet eens met het niet toekennen van een tegemoetkoming, nu hij - als gevolg van het niet geleverd krijgen van alle goederen - ongemak heeft ondervonden. Klager zat immers een week lang zonder een groot deel van de door hem bestelde boodschappen.

Standpunt van de directeur

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling

De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. Hoewel de dubbele afboeking uiteindelijk is rechtgezet en klager daarna het juiste saldo op zijn rekening-courant had staan, neemt dat niet weg dat klager niet zijn gehele winkelbestelling geleverd heeft gekregen.

De beroepscommissie kan zich dan ook, nu klager hiervan ongemak heeft ondervonden, niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie om geen tegemoetkoming toe te kennen. Zij zal het beroep daarom gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 5,-.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van € 5,-.

Deze uitspraak is op 23 juli 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, U.P. Burke en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven