Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6952/GB, 16 juli 2020, beroep
Uitspraakdatum:16-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/6952/GB                        

Betreft [klager]            Datum 16 juli 2020

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 31 maart 2020 klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de Penitentiaire Inrichting (PI) Krimpen aan den IJssel afgewezen.

Klagers raadsman, mr. M. de Reus, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 73, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de betrokkene kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen hij beroep instelt worden ingediend. Het beroepschrift dateert van 19 mei 2020 en is op het secretariaat van de RSJ op diezelfde dag ontvangen.

Uit het dossier komt naar voren dat klagers casemanager op 1 april 2020 de bestreden beslissing aan klager heeft uitgereikt en dat klager de bestreden beslissing heeft getekend. Het moet er daarom voor worden gehouden dat klager de bestreden beslissing op 1 april 2020 heeft ontvangen.

Gelet op het voorgaande heeft klager niet tijdig beroep ingesteld. Uit het dossier blijkt niet dat daarvoor een goede reden bestond. De beroepsrechter zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 16 juli 2020 gedaan door de beroepsrechter, mr. C. Fetter, bijgestaan door mr. S. van Noordt, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven