Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5996/GB, 9 juli 2020, beroep
Uitspraakdatum:09-07-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/5996/GB                      

Betreft [klager]            Datum 9 juli 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft een verzoek gedaan tot overplaatsing naar de gevangenis van de Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden.

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft dat verzoek op 29 januari 2020 afgewezen.

Klager heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het beroepschrift, de reactie van verweerder en de overige stukken.

2. De ontvankelijkheid

Verweerder heeft klager op 4 mei 2020 alsnog overgeplaatst naar de gevangenis van de PI Leeuwarden. Klager heeft dan ook geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. De beroepsrechter zal hem daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

Ten overvloede en naar aanleiding van klagers verzoek hem financieel te compenseren voor het niet-tijdig nemen van een beslissing, overweegt de beroepsrechter dat de wettelijke termijn om op een verzoek te beslissen zes weken betreft (artikel 18, derde lid, in verbinding met artikel 17, vierde lid, van de Pbw). Verweerder heeft dus tijdig op het verzoek beslist.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 9 juli 2020 gedaan door de beroepsrechter, mr. C. Fetter, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven