Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0179/GB, 3 maart 2004, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 04/179/GB

Betreft: [klager] datum: 3 maart 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 2 februari 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1983], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 januari 2004 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarvan klager op 28 januari 2004 heeft kennis genomen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) voor psychologisch onvolwassenen (jovo) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 november 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. De Boschpoort te Breda. Vanuit dit h.v.b. is hij geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld. Deze overplaatsing was ten tijdevan het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager woont op Curaçao en heeft geen familie in Nederland. Hij heeft enkel kennissen uit de omgeving van Breda die regelmatig op bezoek komen. Die kennissen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Een overplaatsing betekent voorklager dat hij geen bezoek meer krijgt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager valt in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar, hetgeen betekent dat een eerste indicatiestelling jovo is opgemaakt. Daaruit komt naar voren dat klager scoort op de items B (opleiding) en C (first offender). Er is gekozenvoor het jovo-h.v.b. te Vught, omdat klager preventief gehecht is voor het arrondissementsparket Breda en zich in Vught de dichtstbijzijnde jovo-locatie bevindt. De afstand Breda-Vught is acceptabel. De Minister van Justitie heeftspecifieke inrichtingen aangewezen met een jovo-regime.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld is aangewezen als h.v.b. voor mannen met een standaardregime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 vande Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van het h.v.b. waarvoor hij is geselecteerd.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 3 maart 2004

secretaris voorzitter

Naar boven