Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4140/GA, 29 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:29-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4140/GA                                    

Betreft [klager]            Datum 29 juni 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen:

a.         een disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, waarvan twee dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee maanden, ingaande op 14 mei 2019, vanwege het onttrekken aan toezicht             (Ta 2019-000133) en

b.         insluiting op eigen cel gedurende het arbeidsblok op 6 februari 2019 (Ta 2019-000036).

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel heeft - zo begrijpt de beroepscommissie - op 4 juli 2019 de klachten ongegrond verklaard. De uitspraken van de beklagrechter zijn bijgevoegd.

Klagers raadsvrouw, mr. M.C. Pedrotti, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraken.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de directeur van de PI Ter Apel in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

a. Klager heeft zich op geen enkel moment onttrokken aan toezicht en was altijd in het zicht van bewakers. Er was geen reden om aan klager een straf op te leggen. Daarnaast vindt klager de straf te hoog.

b. Klager is de enige van de Gedeco die naar zijn werk moet alvorens naar de vergadering te kunnen. Klager vindt dat hij ten onrechte anders wordt behandeld dan de andere gedetineerden.

Standpunt van de directeur

De directeur stelt dat in het beroepschrift geen aanvullende gronden zijn aangevoerd en  verzocht wordt de beroepen ongegrond te verklaren. 

3. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd inzake beklag a. kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van hetgeen in beroep inzake beklag b. is aangevoerd overweegt de beroepscommissie als volgt.

De klacht ziet op de beslissing door of namens de directeur genomen om klager op 6 februari 2019 gedurende het arbeidsblok in te sluiten op eigen cel. Namens klager is aangevoerd dat ieder Gedecolid voorafgaand aan de vergadering niet naar de arbeid hoeft en gedurende het arbeidsblok niet wordt ingesloten. Deze stelling wordt ondersteund door het formulier ‘Overlegdata en faciliteiten voor de Gedeco’s inrichtingsbreed 2019’ van 21 december 2018, waarin de data van de overleggen beginnend bij januari 2019 staan genoemd. Ook staat in het formulier dat Gedecoleden voor de gehele dag vrijgesteld zijn van de arbeid. Nergens blijkt uit dat die vrijstelling niet vanaf begin 2019 gold. De stelling van de directeur in beklag dat het op 6 februari 2019 op klagers afdeling verplicht was om voorafgaand aan de vergadering van de Gedeco naar de arbeid te gaan en dat dit met ingang van 11 april 2019 is veranderd, volgt de beroepscommissie dan ook niet. Daarom is voldoende aannemelijk geworden dat klager ten onrechte is ingesloten op zijn eigen cel gedurende het arbeidsblok.

In het licht van het voorgaande zal het beroep gegrond worden verklaard. De beroepscommissie ziet aanleiding om een tegemoetkoming toe te kennen voor het geleden ongemak en zal deze vaststellen op €10,-.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake beklag a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake beklag b. gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €10,-.

Deze uitspraak is op 29 juni 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven