Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2736/GB, 19 februari 2004, beroep
Uitspraakdatum:19-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2736/GB

Betreft: [klager] datum: 19 februari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 28 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1980], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 november 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 25 november 2003 door klager is ontvangen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo) Zwaag van het huis van bewaring (h.v.b.) Zwaag ongegrondverklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 oktober 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Haarlem. Vanuit dit h.v.b. is hij geherselecteerd voor de jovo Zwaag. Deze overplaatsing was ten tijde van het instellen van hetberoep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager verblijft op de trajectafdeling binnen het “basis+ regime” in het h.v.b. Haarlem. Hij volgt daar onderwijs en neemt deel aan de training sociale vaardigheden. Klager heeft contact met een medewerkster van hetConsultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) in het h.v.b. Haarlem. Hij wil die contacten graag voortzetten. Klager krijgt nu de kans om te werken aan zijn drank- en agressieproblemen. Klager denkt dat hij in Zwaag de mogelijkhedendie hij in Haarlem heeft, niet zal krijgen en dat hij dan weer zal terugvallen in zijn oude gedrag. Voorts woont klagers familie in IJmuiden en is het voor hen moeilijk om klager in Zwaag te bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Via de inrichtingsrapportage van het h.v.b. Haarlem bereikte de selectiefunctionaris een jovo-indicatiestelling van klager. Klager komt in aanmerking voor plaatsing in een jovo-inrichting. Het h.v.b. Haarlem heeft geen jovo-afdelingen daarom is hij geselecteerd voor de jovo Zwaag. Klager heeft weliswaar bezwaren aangevoerd tegen zijn overplaatsing maar daaraan is de selectiefunctionaris voorbij gegaan nu klager gelet op zijn indicatiestelling in eenjovo-regime geplaatst dient te worden. Het vermoeden van klager dat hij mogelijk weer in zijn oude fouten zal vervallen als hij in Zwaag zou worden geplaatst, is gebaseerd op veronderstellingen en niet op feiten.

4. De beoordeling

4.1 Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2 Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouderzijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, DienstJustitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbijkomt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichtingvoor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.3 De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b., qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die ineen jovo-inrichting kunnen worden geplaatst.
Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding/cursus. Uit de bij die indicatiestelling meegezonden stukken, vragenlijsten aan de hand van de beantwoording waarvan deindicatiestelling wordt bepaald, blijkt onvoldoende van een onderbouwing voor die hiervoor genoemde indicatiestelling. Gelet daarop is de beslissing waarvan beroep onvoldoende met redenen omkleed, terwijl de in de beslissingmotivering ontbreekt omtrent de door klager aangevoerd argumenten dat zijn verblijf in het h.v.b. Haarlem leidde tot een bejegening met eenzelfde strekking als die geboden zou worden in een jovo-inrichting. Het beroep zal mitsdiengegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 19 februari 2003

secretaris voorzitter

Naar boven