Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/7139/GV, 19 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:19-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/7139/GV             

Betreft [Klager]            Datum 19 juni 2020

Uitspraak van de beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 2 juni 2020 klagers verzoek tot incidenteel verlof toegewezen. Daarbij is klager mondeling medegedeeld dat hij na het verlof te hebben genoten twee weken in quarantaine moet verblijven.

Klagers raadsman, mr. M.J. Hoogendoorn, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze laatste mededeling.

De beroepsrechter heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

3. De beoordeling

Klagers verzoek tot incidenteel verlof is op 2 juni 2020 toegewezen. Volgens verweerder is door de directeur bepaald dat klager na terugkomst van het verlof, twee weken in quarantaine moet verblijven. In beroep wordt namens klager aangevoerd dat hier geen grond voor bestaat, nu diegene aan wie klager een bezoek brengt niet aan corona- of corona-achtige klachten lijdt.

Op grond van artikel 72, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (hierna: Pbw) heeft de gedetineerde het recht tegen een hem betreffende beslissing aangaande verlof, voor zover hiertegen geen beklag ingevolge artikel 60, eerste en tweede lid, van de Pbw openstaat, een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepsrechter. Nu tegen de beslissing van de directeur op grond van artikel 60 van de Pbw beklag openstaat, zal de beroepsrechter zich onbevoegd verklaren het beroep in behandeling te nemen.

4. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart zich onbevoegd het beroep in behandeling te nemen.

Deze uitspraak is op 19 juni 2020 gedaan door de beroepsrechter, mr. D. van der Sluis, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven