Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6694/JV, 17 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:17-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/6694/JV                         

Betreft [klager]            Datum 17 juni 2020

Uitspraak van de alleensprekende beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager], geboren op […] (hierna: klager)

1. De procedure

De directeur van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker te Breda heeft op 8 april 2020 klagers verzoek om incidenteel verlof voor het bijwonen van de uitvaart van zijn oom afgewezen. Bij e-mail van 9 april 2020 heeft de selectiefunctionaris op deze beslissing gereageerd.

Klagers raadsman, mr. A.D. Kloosterman, heeft namens klager beroep ingesteld.

De beroepsrechter heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 77, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft de jeugdige het recht tegen een hem betreffende beslissing aangaande verlof, voor zover hiertegen geen beklag ingevolge artikel 65, eerste en tweede lid, van de Bjj openstaat, een beroepschrift in te dienen.

Het beroepschrift is (uitdrukkelijk) gericht tegen een beslissing van de selectiefunctionaris van 9 april 2020. Uit het beroepschrift, bezien in samenhang met de stukken van de selectiefunctionaris, volgt dat met die beslissing wordt bedoeld een e-mail van de selectiefunctionaris van 9 april 2020. In deze e-mail, gericht aan klagers raadsman, wordt gereageerd op de hierboven genoemde beslissing van de directeur tot afwijzing van klagers verzoek om incidenteel verlof.

Deze reactie is geen namens de Minister voor Rechtsbescherming genomen beslissing aangaande verlof, zoals bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Bjj. Tegen een dergelijk bericht staat daarom geen beroep open.

De beroepsrechter zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep. Dat betekent dat de beroepsrechter het beroep niet inhoudelijk zal behandelen.

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is op 17 juni 2020 gedaan door de alleensprekende beroepsrechter, mr. P. de Bruin, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven