Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5913/GB, 3 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:03-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/5913/GB                   

Betreft [klager]            Datum 3 juni 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft een verzoek gedaan tot overplaatsing naar het huis van bewaring (HVB) van de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard.

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft dat verzoek op 24 januari 2020 afgewezen.

Klagers raadsman, mr. F.P. Slewe, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het HVB van de PI Sittard, omdat zijn vriendin in de gemeente Heerlen woont en het dan voor haar minder omslachtig is om hem te bezoeken. De PI Sittard ligt dichter bij de gemeente Heerlen dan de locatie Roermond, waar klager nu verblijft.

Klager betwist het standpunt van verweerder dat zijn plaatsing in het HVB van de Locatie Roermond een juiste plaatsing is geweest, omdat het arrondissement Limburg op 1 januari 2013 is ontstaan uit de samenvoeging van de rechtbanken Maastricht en Roermond. De bestreden beslissing is voor klager op dit punt onbegrijpelijk gemotiveerd, nu er gesproken wordt over het arrondissementsparket Maastricht.

De raadkamer gevangenhouding heeft bij de rechtbank Maastricht gediend en waarschijnlijk zullen de komende zittingen ook bij die rechtbank plaatsvinden. De afstand naar de rechtbank Maastricht is korter vanaf de PI Sittard dan vanaf de Locatie Roermond.

Standpunt van verweerder

Klager is geplaatst in de Locatie Roermond, conform artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling).

Klagers vriendin beschikt niet over een auto. De reistijd van de gemeente Heerlen naar de locatie Roermond is met het openbaar vervoer redelijk te noemen. Bezoekproblemen zijn in beginsel inherent aan het ondergaan van detentie en zij vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Uit de stukken blijkt niet dat er in deze zaak sprake is van bijzondere omstandigheden. Voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) vormt het vervoer van klager van de locatie Roermond naar de rechtbank Maastricht, dan wel naar een andere rechtbank, geen probleem.

3. De beoordeling

Klager verblijft op dit moment in het HVB van de locatie Roermond. Hij wil graag worden overgeplaatst naar het HVB van de PI Sittard, omdat deze inrichting makkelijker te bereiken is voor zijn vriendin, die volgens klager op openbaar vervoer is aangewezen.

De beroepscommissie stelt voorop dat artikel 24, eerste lid, van de Regeling in deze zaak geen rol speelt, want beide inrichtingen liggen in hetzelfde arrondissement – het arrondissement van vervolging.

In vaste jurisprudentie is bepaald dat als een gedetineerde overgeplaatst wil worden, hij daarvoor een goede reden moet hebben. Klager heeft de bezoekproblemen van zijn vriendin echter – anders dan de reistijd – niet nader onderbouwd. Het is dan ook onduidelijk waarom klagers vriendin niet in staat zou zijn om met het openbaar vervoer naar de locatie Roermond en wel naar de PI Sittard te reizen. Daarnaast is de reisafstand tussen de regio Heerlen en de locatie Roermond niet onredelijk te noemen. Er is dan ook niet gebleken van een goede reden voor overplaatsing.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is op 3 juni 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. M. Iedema en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. S. van Noordt, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven