Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/3821/SGA, 16 juni 2020, schorsing
Uitspraakdatum:16-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          S-20/3821/SGA                      

Betreft [verzoeker]      Datum 16 juni 2020

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure

De directeur van het Justitieel Complex (JC) Zaanstad (hierna: de directeur) heeft op 5 juni 2020 aan verzoeker een disciplinaire straf opgelegd van veertien dagen opsluiting in een strafcel, vanwege het aantreffen van contrabande in zijn meerpersoonscel (MPC), ingegaan op 5 juni 2020 om 16:45 uur en eindigend op 19 juni om 16:45 uur.

Verzoekers raadsman, mr. S.J. Jansen, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek en van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie dat het schorsingsverzoek zal worden ingeschreven als klaagschrift (ZO-2020-303).

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Namens verzoeker wordt gesteld dat de aangetroffen simkaart niet van hem is en dat hij deze ook nooit heeft gebruikt. Daarom is verzoeker het niet eens met de opgelegde disciplinaire straf.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur, waaronder het schriftelijk verslag van 5 juni 2020, komt naar voren dat tijdens een celinspectie in verzoekers MPC twee simkaarten zijn aangetroffen in een boek. Het boek stond op de plank bij de tafels. Volgens verzoeker stond het boek er al voor langere tijd. De directeur geeft aan dat verzoeker en zijn celgenoot sinds respectievelijk 28 januari 2020 en 6 februari 2020 in de MPC verblijven. Volgens de directeur is niet aannemelijk dat het boek niet aan een van hen toebehoort nu zij allebei al langere tijd in deze MPC verblijven. De directeur geeft aan dat verzoeker de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting ernstig in gevaar heeft gebracht door middel van het voorhanden hebben van contrabande.

De voorzitter overweegt dat als contrabande wordt gevonden in een MPC, het uitgangspunt van de beroepscommissie is dat ervan mag worden uitgegaan dat beide gedetineerden voor de contrabande verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Aan beiden kan dus ook een disciplinaire straf worden opgelegd, tenzij er aanknopingspunten zijn die erop wijzen dat de contrabande niet aan een van hen toebehoort en voldoende aannemelijk is geworden dat deze gedetineerde ook niet van de aanwezige contrabande wist of had kunnen weten. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is dat het geval. Verzoeker ontkent dat het zijn simkaarten zijn. Daarnaast waren de simkaarten niet zichtbaar voor hem, maar zaten deze verstopt in een Nederlandstalig boek. Verzoeker is in Polen geboren en niet is gebleken dat hij Nederlands kan lezen, zodat ook om die reden er niet vanuit kan worden gegaan dat verzoeker de simkaarten heeft gezien. Ten aanzien van het boek zijn er voorts geen aanwijzingen dat dit anderszins in gebruik was bij verzoeker. Niet is gebleken dat het boek van verzoeker was of dat hij dit geleend had. Gelet op het bovenstaande zal het verzoek worden toegewezen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

Deze uitspraak is op 16 juni 2020 gegeven door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, bijgestaan door mr. S.C. Vogel, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven