Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2793/GA, 16 februari 2004, beroep
Uitspraakdatum:16-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2793/GA

betreft: [klager] datum: 16 februari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 5 december 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 16 september 2003, verzonden op 26 november 2003, van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Demersluis te Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 februari 2004, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam te Amsterdam, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur bij voormeld h.v.b..

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag -voor zover in beroep aan de orde- betreft:
a. een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens de aanwezigheid van alcoholhoudende drank op cel;
b. het niet mogen invoeren van een playstation 1.

De beklagcommissie heeft het beklag ten aanzien van onderdeel a. ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag ten aanzien van onderdeel b. op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft ten aanzien van onderdeel a. in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ik was gewoon limonade aan het maken met appel, peer, banaan, water en suiker. Er zat geen brood in het pak. Is wist niet dat dit een manier was om alcohol te maken. Ik dacht dat dat een ingewikkeld proces was, waarbij de substantieook nog gekookt moest worden. Ik heb niet gezien dat het pak waarin alles zat op enig moment bol stond. Ik had het pak ongeveer twee weken op cel, ik dronk eruit wanneer ik er zin in had. Toen ik weer nieuwe limonade van de winkelhad, heb ik de rest laten staan.
Ten aanzien van onderdeel b. heeft hij het volgende aangevoerd. In h.v.b. Havenstraat stond ik op het punt de playstation 1 in te voeren, het mocht daar namelijk wel. Ik werd overgeplaatst naar h.v.b. Demersluis en daar kreeg ik tehoren dat ik alleen playstation 2 in mocht voeren. In de gevangenis Alphen aan den Rijn waar ik nu verblijf wordt zowel playstation 1 als 2 toegestaan. Ik heb inmiddels playstation 1 op mijn cel.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt ten aanzien van onderdeel a. als volgt toegelicht.
Het pak dat op klagers cel werd aangetroffen stond bol. Bij nadere inspectie bleken er de door klager genoemde stoffen in te zitten. Dit is een manier om alcohol te brouwen, hetgeen verboden is.
Ten aanzien van onderdeel b. heeft de unit-directeur aangegeven dat aanvankelijk alle computers verboden waren. Omdat de model huisregels de mogelijkheid bieden spelcomputers op cel te hebben is met de Gedeco overleg gevoerd enafgesproken -met het oog op de beheersbaarheid- dat alleen playstation 2 zou worden toegestaan.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep ten aanzien van onderdeel a. is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal op dit punt derhalve ongegrond wordenverklaard.

Ten aanzien van onderdeel b. wordt het volgende overwogen.
Voldoende aannemelijk is geworden dat de directeur op een concreet verzoek van klager om een playstation 1 in te mogen voeren negatief heeft beslist. Een dergelijke beslissing is een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lidvan de Pbw. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en klager wordt alsnog ontvangen in zijn beklag.
Ingevolge het vaste beleid ten aanzien van computerspelapparatuur van het h.v.b. Demersluis is het gedetineerden uitsluitend toegestaan playstation 2 op cel te hebben. De beroepscommissie is van oordeel dat dit beleid in strijd ismet de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (d.d. 24 juli 1998, nummer 705050/98/DJI). Dat model houdt in dat is toegestaan: verzegelde computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes en kent geen verdererestricties. Het gaat hier om een onderdeel van de Regeling waarvan de directeur niet mag afwijken. Derhalve strookt het geldend beleid van het h.v.b. niet met de dwingende bepaling van de Regeling en is dit onverbindend. Overigensacht de beroepscommissie ook niet aannemelijk geworden dat de orde en de veiligheid in de inrichting met de invoer van een playstation 1 in geding zijn. De beroepscommissie zal derhalve het beklag gegrond verklaren.
Nu klager in de inrichting waar hij thans verblijft een playstation 1 op cel heeft, is er geen grond om tot toekenning van een tegemoetkoming over te gaan

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel a. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel b. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. E. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 16 februari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven