Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2947/GA, 16 februari 2004, beroep
Uitspraakdatum:16-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Uitspraak

nummer: 03/2947/GA

betreft: [klager] datum: 16 februari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 december 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, locatie de Weg te Amsterdam,

gericht tegen een uitspraak d.d. 16 december 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., locatie De Havenstraat, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 februari 2004, gehouden in de p.i. Amsterdam te Amsterdam, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur bij de locatie De Weg.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens waterige urine bij gelegenheid van een urinecontrole.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Indien sprake is van een laag kreatinegehalte (minder dan 2 milimol per liter), wordt aangenomen dat sprake is van te kwader trouw handelen van een gedetineerde. Dit kan disciplinair gestraft worden, tenzij er contra-indicatieszijn. Er zijn geen contra-indicaties aangedragen door klager.
Daarnaast is bij een eerder (op 24 januari 2003) gehouden urinecontrole bij klager wel urine afgenomen met een kreatinegehalte van meer dan 2 milimol en met als positieve uitkomst een THC-waarde van 121.
Klager heeft niet verzocht om een contra-expertise, maar wilde op vrijdag, nadat de uitslag bekend was geworden, een geheel nieuwe urinecontrole.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De urinecontrole op woensdag 20 augustus 2003 werd afgenomen in een periode dat het extreem warm was. Ik heb om die reden veel watergedronken. Nadat op de vrijdag erna de uitslag bekend was heb ik gevraagd om een nieuwe urinecontrole. Dit werd geweigerd, hoewel ik voldoende saldo op mijn rekening had.

3. De beoordeling
Klager heeft op 20 augustus 2003 een urinecontrole ondergaan. Volgens de rapprtage van het laboratorium van de Jellinek was het monster erg waterig. In redelijkheid kan in een dergelijk geval van fraude worden uitgegaan.
Klager heeft nadat hij de uitslag had vernomen aangegeven een contra-expertise te willen van nieuw af te nemen urine. De directeur heeft terecht geweigerd hieraan tegemoet te komen, nu immers artikel 3, achtste lid, van de Regelingurinecontrole penitentiaire inrichtingen van 2 juni 1999, nr. 726428/98/DJI, Stcrt 128, bepaalt dat een monster van de onderzochte urine bewaard wordt ten behoeve van een eventueel herhalingsonderzoek. Het was duidelijk niet debedoeling van klager dit monster te laten onderzoeken.
Gelet op al het voorgaande kan niet worden gezegd dat de aard en duur van de opgelegde disciplinaire straf, rekening houdende met alle in aanmerking komende belangen en omstandigheden, onredelijk of onbillijk moet worden geacht. Debeslissing van de beklagrechter kan daarom niet in stand blijven.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en dr. E. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. I. Lispet, secretaris, op 16 februari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven