Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6426/JA, R-20/6538/JA en R-20/6539/JA, 28 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:28-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/6426/JA, R-20/6538/JA en R-20/6539/JA  

Betreft [klager]            Datum 28 mei 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op de beroepen van [klager], (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen:

a.  de omstandigheid dat een groepsleider zou hebben gedreigd dat hij klager in de isoleercel zou plaatsen (RE2020/18);

b.  de omstandigheid dat op een moment de voorschriften van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet zouden zijn nageleefd (RE2020/28);

c.  de omstandigheid dat gedurende klagers gehele verblijf in de inrichting de voorschriften van de NVWA niet zouden zijn nageleefd (RE2020/63);

d.  de weigering om klager zonder tussenkomst van een advocaat een schorsingsverzoek te laten indienen (RE2020/59); en

e.  de weigering om aan klager een afschrift van dagrapportages en zijn volledige dossier te verstrekken (RE2020/60).

De alleensprekende beklagrechter bij de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Intermetzo te Lelystad heeft op 16 maart 2020 – verdeeld over drie uitspraken – beklag d. ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in beklag a., b., c. en e. De uitspraken van de beklagrechter zijn bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraken beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de JJI Intermetzo (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Beklag a. (R-20/6426/JA)

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op beklag a. heeft beslist. Dit beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Beklag b. en c. (R-20/6538/JA)

Hetgeen in beroep is aangevoerd inzake beklag b. en c. kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Dit beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Beklag d. (R-20/6539/JA)

Hetgeen in beroep is aangevoerd inzake beklag d. kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Dit beroep zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard.

Beklag e. (R-20/6539/JA)

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag, omdat hij zijn verzoek om afschriften bij de verkeerde instantie zou hebben ingediend, nu de JJI Intermetzo niet meer over de stukken beschikte. Die omstandigheid rechtvaardigt (reeds) de afwijzing van klagers verzoek (hoewel het wenselijk zou zijn dat de directeur het verzoek zou doorsturen naar de juiste instantie), maar die afwijzing moet wel worden aangemerkt als beslissing waartegen beklag openstaat op grond van artikel 65 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter in zoverre vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in beklag e., maar dit beklag ongegrond verklaren.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake beklag a., b. en c. ongegrond en bevestigt deze uitspraken van de beklagrechter.

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake beklag d. ongegrond en bevestigt in zoverre deze uitspraak van de beklagrechter.

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter inzake beklag e., verklaart klager alsnog ontvankelijk in dit beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Deze uitspraak is op 28 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, mr. E. Lucas en dr. T. Jambroes, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven