Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2547/TP, 16 februari 2004, beroep
Uitspraakdatum:16-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2547/TP

betreft: [klager] datum: 16 februari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 7 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend doormr. S.J. van der Woude, namens

[...], verder te noemen klager,

tegen een beslissing van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. S.J. van der Woude om het beroep schriftelijk toe te lichten.

De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft de termijn waarbinnen klager in een inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden (tbs-inrichting) had moeten zijn geplaatst met ingang van 12 oktober 2003 verlengd tot 10 januari 2004.

De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 25 maart 2003 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar met aftrek en ter beschikking gesteld met bevel dat hij van overheidswege zalworden verpleegd.
De terbeschikkingstelling (tbs) van klager is ingegaan op 15 april 2003. Sindsdien heeft klager in afwachting van zijn plaatsing in een tbs-inrichting als passant verbleven in het huis van bewaring (h.v.b.) Haarlem te Haarlem.
De Minister heeft nog niet beslist in welke tbs-inrichting klager zal worden geplaatst.

De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Het beroep richt zich tegen het niet verlengen van de termijn van plaatsing als bedoeld in artikel 12, eerste lid, Bvt en het doen doorlopen van de passantentermijn zonder dat de wettelijke vereisten in acht genomen zijn dan welklager is geplaatst of in vrijheid gesteld. De verlengingsbeslissing dateert uiteindelijk van 12 november 2003. Klager is eerst op 4 november 2003 gehoord terzake van de verlengingsbeslissing. De verlengingsbeslissing strekt totverlenging van een termijn die reeds verstreken en afgesloten was en mist dan ook enig rechtsgevolg. In zoverre de beslissing rechtsgevolg heeft is klager het daarmee oneens. Het beroep is reeds om formele redenen gegrond. Op gronddaarvan verzoekt klager tot toekenning van een tegemoetkoming van € 600,= per maand, ingaande 15 oktober 2003, welk bedrag na verloop van elke drie maanden steeds zal worden verhoogd met € 125,= per maand tot het moment dat klagerfeitelijk zal zijn geplaatst in een tbs-inrichting, dan wel het bedrag dat de beroepscommissie thans gebruikelijk toekent in dergelijke gevallen.
De motivering van de verlengingsbeslissing dat de Minister 'thans geen aanleiding ziet' om klager voorrang bij plaatsing te verlenen is onvoldoende. Bovendien ontbeert de bestreden beslissing de selectiebeslissing, de wachttijdenvoor de inrichting van selectie en het profiel van de op plaatsing in die inrichting wachtenden. Evenmin blijkt of klager in dat profiel al dan niet past. Klagers eventuele afwijken van dat profiel zou grond kunnen zijn voor (enige)voorrang bij plaatsing.

Namens de Minister is inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Het beroep zal formeel gegrond zijn, nu klager eerst op 4 november 2003 is gehoord en hem op 18 november 2003 de verlengingsbeslissing d.d. 12 november 2003 is uitgereikt. Het beroep zal materieel ongegrond zijn. Klager kon wegenshet tekort aan tbs-plaatsen nog niet in een tbs-inrichting worden geplaatst. Ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing verbleef klager zes maanden in een h.v.b. Een dergelijke duur is niet zodanig lang dat de bestredenbeslissing op die enkele grond onredelijk en onbillijk is.
Er bestaat geen aanleiding ten aanzien van klager af te wijken van de volgorde van plaatsing in tbs-inrichtingen die primair wordt bepaald door de aanvangsdatum van de tbs. Niet is gebleken dat hij met voorrang boven anderetbs-passanten in een tbs-inrichting moet worden geplaatst. De Minister had ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing vanuit de inrichting van klagers verblijf geen signalen ontvangen dat klagers situatie in het h.v.b.onhoudbaar zou zijn en/of dat van detentieongeschiktheid moest worden gesproken. Blijkens de overgelegde medische verklaring d.d. 4 december 2003 van de Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) Haarlem is klagers psychische conditieniet zodanig dat hij als ongeschikt voor verblijf in een h.v.b. moet worden aangemerkt.

De beoordeling
Klager is op 4 november 2003 gehoord over de verlenging van de passantentermijn, die op 11 oktober 2003 is verstreken. Bij brief d.d. 12 november 2003 is hij geïnformeerd over die verlenging.
Derhalve is niet voldaan aan de in de artikelen 53, tweede lid, en 54, tweede lid, Bvt neergelegde hoor- en informatieplicht. Mitsdien is het beroep gegrond en dient de beslissing van de Minister tot verlenging van depassantentermijn op formele gronden te worden vernietigd.

Klager dient, gelet op het vorenoverwogene, een tegemoetkoming te worden geboden.
De beroepscommissie zal deze tegemoetkoming vaststellen op € 50,=.

Zoals de beroepscommissie in haar uitspraak d.d. 9 februari 1998 (C 97/28) heeft overwogen leidt een beslissing van de Minister tot verlenging van de passantentermijn wegens capaciteitstekort niet zonder meer tot gegrondverklaringvan het beroep. Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie kan het beroep leiden tot gegrondverklaring indien de duur van de passantentermijn onredelijk en onbillijk moet worden geacht en/of de psychische conditie van detbs-passant zodanig is dat hij als ongeschikt voor verder verblijf in een h.v.b. moet worden aangemerkt.

Uit het onderzoek in de onderhavige zaak is voldoende komen vast te staan dat klager als gevolg van het capaciteitstekort niet is geplaatst in een tbs-inrichting. Ook is voldoende aannemelijk geworden dat de Minister bij zijnbeslissing op dit punt niet is afgeweken van zijn beleid om de volgorde van plaatsing van tbs-gestelden in een tbs-inrichting te laten bepalen door de volgorde van de data waarop de terbeschikkingstellingen van klager en de overigetbs-gestelden zijn ingegaan.
De totale duur van het verblijf van klager als passant in een h.v.b. was ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing nog niet zodanig lang dat de bestreden beslissing tot verlenging van de passantentermijn, bij afweging vanalle in aanmerking komende belangen, onredelijk of onbillijk moet worden geacht.

Uit de medische verklaring d.d. 4 december 2003 van de FPD te Haarlem blijkt dat de psychische conditie van klager op dat moment niet van dien aard was dat een verder verblijf in een h.v.b. als onverantwoord moest worden beschouwd.

Er bestond derhalve ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing geen aanleiding om klager bij voorrang in een tbs-inrichting te plaatsen

De beroepscommissie is van oordeel, gelet op het hiervoor overwogene, dat de bestreden beslissing materieel niet in strijd is met de wet en dat de termijn waarbinnen klager in een tbs-inrichting had moeten zijn geplaatst diende teworden verlengd van 12 oktober 2003 tot 10 januari 2004. Nu de bestreden beslissing d.d. 12 november 2003 op formele gronden dient te worden vernietigd zal de beroepscommissie met toepassing van het bepaalde in artikel 66, derde lidonder b, in verbinding met artikel 69, vijfde lid, Bvt bepalen dat haar uitspraak met betrekking tot de verlenging van de passantentermijn in de plaats treedt van de bestreden beslissing.

De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond op formele gronden en vernietigt de bestreden beslissing. Zij bepaalt dat haar uitspraak in de plaats treedt van deze beslissing en bepaalt derhalve dat de termijn waarbinnen klagerin een tbs-inrichting had moeten zijn geplaatst is verlengd van 12 oktober 2003 tot 10 januari 2004.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de Minister toekomende tegemoetkoming op € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. S.L. Donker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 16 februari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven