Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6557/JA, 19 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:19-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/6557/JA              

           

Betreft [klager]            Datum 19 mei 2020

 

Uitspraak van de alleensprekende beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager], geboren op […] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Mr. […] heeft namens klager beroep ingesteld tegen een ongedateerde uitspraak van de alleensprekende beklagrechter bij de Justitiële Jeugdinrichting Juvaid te Veenhuizen (El-2019-48, El-2019-49, El-2019-50, El-2019-51, El-2019-52, El-2019-53 en El-2020-5). De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

 

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 74, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) kunnen de directeur en de klager tegen de uitspraak van de beklagcommissie of beklagrechter beroep instellen door het indienen van een beroepschrift. Klager kan zich daartoe laten bijstaan door een advocaat of een andere vertrouwenspersoon (artikel 74, vijfde lid, in verbinding met artikel 70, eerste lid, van de Bjj).

In de uitspraak van de beklagrechter is opgemerkt dat klager bij de maandcommissaris heeft aangegeven dat hij niet langer wil dat mr. […] hem juridisch bijstaat, ook niet bij de beklagzitting van 24 januari 2020 (waarbij mr. […], blijkens de uitspraak ook niet aanwezig was). In het (desondanks) door mr. […] ingediende beroepschrift staat dat de nog ontbrekende volmacht zal worden toegestuurd. Bij e-mail van 3 april 2020 is hem verzocht om uiterlijk 23 april 2020 een schriftelijke verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat klager hem heeft gemachtigd namens hem het beroepschrift in te dienen. Hierop is binnen de daarvoor gegeven termijn geen reactie ontvangen.

Nu mr. […] blijkens het tableau van de afdeling Beheer Advocaten Registratie van de Nederlandse Orde van Advocaten niet als advocaat staat geregistreerd en hij geen machtiging heeft overgelegd waaruit volgt dat hij in deze beroepsprocedure als gemachtigde van klager kan optreden, moet klager niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 19 mei 2020 gedaan door de alleensprekende beroepsrechter, mr. P. de Bruin, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

      

Naar boven