Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4078/GA, 15 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

 

Nummer          R-19/4078/GA             

           

Betreft [klager]            Datum 15 mei 2020

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Het beklag betreft de kwalificatie van klagers gedrag als ‘oranje’ (GO 2018/430).

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Grave heeft op 31 mei 2019 het beklag ongegrond verklaard. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de PI Grave (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Anders dan de directeur heeft betoogd, acht de beroepscommissie klager ontvankelijk in het beroep. Weliswaar houdt artikel 69, eerste lid, van de Pbw in dat het beroepschrift met redenen is omkleed, maar enig rechtsgevolg verbindt de wet daaraan niet. In de rechtspraak van de beroepscommissie wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien partijen na daartoe te zijn uitgenodigd het beroep niet nader toelichten (RSJ 23 juni 2011, 10/3819/GA). In het onderhavige geval heeft klager het beroepschrift ingediend en bovendien wordt uit de stukken voldoende duidelijk wat de redenen voor het beroep zijn. Dat een advocaat zich daarna heeft gesteld en in de gelegenheid is gesteld gronden in te dienen, maar dit niet heeft gedaan, doet daar niet aan af.

De beroepscommissie stelt vast dat de klacht is gericht tegen de kleurtoekenning ‘oranje’ op het gebied van zorg en begeleiding.

Het toekennen van de kleur oranje, zonder dat dit een degradatiebesluit tot gevolg heeft, is geen beslissing waartegen beklag kan worden ingediend, als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw (RSJ 14 april 2017, 17/0266/GA). Daarvan is pas sprake indien toekenning van de kleur rechtstreeks tot gevolg heeft dat klager wordt gedegradeerd of gepromoveerd. De terugplaatsing naar het basisregime heeft blijkens het klaagschrift en de toelichting van klager en zijn raadsman plaatsgevonden in de PI Roermond en betreft derhalve geen beslissing van de directeur van de PI Grave.

Gelet op het voorgaande zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

 

Deze uitspraak is op 15 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven