Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6403/GV, 1 april 2020, beroep
Uitspraakdatum:01-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/6403/GV                

Betreft [klager]            Datum 1 april 2020

 

Uitspraak van de alleensprekende beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 26 februari 2020 klagers verzoek tot strafonderbreking toegewezen.

Klagers raadsman, mr. P.J.F.M. de Kerf, heeft namens klager zowel beklag bij de beklagcommissie als beroep bij de RSJ ingesteld tegen de ongedateerde brief van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Grave waarin aan klager wordt meegedeeld dat:

-    de Dienst Justitiële Inrichtingen extra maatregelen treft om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen door het aantal contacten met de buitenwereld te beperken;
-    dit gevolgen heeft voor klagers verlof; en
-    de directeur met ingang van 14 maart 2020 en in ieder geval tot nader order een alle gedetineerden betreffende maatregel treft die inhoudt dat alle verloven worden opgeschort tot op het moment dat de maatregelen niet meer van kracht zijn.

 

2. De beoordeling

Het door verweerder voor de duur van drie dagen toegewezen verzoek om strafonderbreking van klager ziet op klagers aanwezigheid bij de geboorte van zijn kind rond 14 april 2020. De strafonderbreking zou aanvangen zodra de bevalling zich aandient.

Op grond van artikel 72, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (hierna: Pbw) heeft de gedetineerde het recht tegen een hem betreffende beslissing aangaande verlof, voor zover hiertegen geen beklag ingevolge artikel 60, eerste en tweede lid, van de Pbw openstaat, een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie.

Nu tegen de beslissing van de directeur op grond van artikel 60 van de Pbw beklag openstaat, zal de beroepsrechter zich onbevoegd verklaren het beroep in behandeling te nemen.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart zich onbevoegd het beroep in behandeling te nemen.

 

Deze uitspraak is op 1 april 2020 gedaan door de alleensprekende beroepsrechter, mr. D. van der Sluis, bijgestaan door mr. M.G. Bikker, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven