Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5935/GB, 7 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:07-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/5935/GB             

           

Betreft [klager]            Datum 7 mei 2020

 

 

Uitspraak van de alleensprekende beroepsrechter van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 21 januari 2020 klagers verzoek tot plaatsing in een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) afgewezen.

Klagers raadsman, mr. W.B.O. van Soest, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De ontvankelijkheid

Op grond van artikel 73, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de betrokkene kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen hij beroep instelt worden ingediend. Het beroepschrift dateert van 30 januari 2020 en is op het secretariaat van de RSJ op diezelfde dag ontvangen.

Klager stelt de bestreden beslissing eerst op 24 januari 2020 te hebben ontvangen. Uit het dossier komt echter naar voren dat klagers casemanager de door klager getekende bestreden beslissing op 21 januari 2020 om 11.01 uur heeft ingescand en opgeslagen. Het moet er daarom voor worden gehouden dat klager (uiterlijk) op die datum voor ontvangst van de bestreden beslissing heeft getekend en dat daarmee de bestreden beslissing op dezelfde datum aan hem is uitgereikt.

Gelet op het voorgaande heeft klager niet tijdig beroep ingesteld. Uit het dossier blijkt niet dat daarvoor een goede reden bestond. De beroepsrechter zal klager daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 7 mei 2020 gedaan door de alleensprekende beroepsrechter, mr. M.J. Stolwerk, bijgestaan door mr. S. van Noordt, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven