Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2520/GA, 13 februari 2004, beroep
Uitspraakdatum:13-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2520/GA

betreft: [klager] datum: 13 februari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 3 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr W.H.Jebbink, advocaat te Amsterdam, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 14 oktober 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de zeer beperkt beveiligde inrichting Het Keern te Hoorn, welke op 29 oktober 2003 aan klager en de directeur is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een urinecontrole in verband met (mogelijke) deelname aan een penitentiair programma.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
In beklag en beroep is aangevoerd dat een wettelijke grondslag voor een urinecontrole in verband met het deelnemen aan een penitentiair programma ontbreekt. Artikel 30 van de Pbw verschaft de directeur geen beslissingsbevoegdheid ineen dergelijk geval.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voorzover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie daarom niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrondworden verklaard. Een urinecontrole in verband met deelname aan een penitentiair programma kan worden gestoeld op artikel 30 van de Pbw.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 13 februari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven