Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-19/1876/SGA, 4 juli 2019, schorsing
Uitspraakdatum:04-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : S-19/1876/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 4 juli 2019

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. J.O.A.N. de Vries, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Achterhoek te Zutphen. Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting op 3 juli 2019, inhoudende plaatsing in een gesloten inrichting onder het beheer van de directeur op 1 juli 2019 voor de duur van zeven dagen, in afwachting van de schriftelijke beslissing van de selectiefunctionaris (de beroepscommissie begrijpt: de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), ingevolge de wetswijziging van 1 januari 2019, Stb. 2018, 498). De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van B. Frijters alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van voormelde inrichting.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Verzoeker verbleef in het kader van de extramurale fase van een aan hem opgelegde ISD-maatregel in eerste instantie bij zijn ouders en later bij […]. Voor zijn verblijf zijn afspraken gemaakt met de instanties [..], de gemeente […] en de reclassering. Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat verzoeker moeite heeft om zich aan de afspraken te houden, nu er enkele incidenten hebben plaatsgevonden. Zo wordt verzoeker ervan verdacht dat hij een winkeldiefstal heeft gepleegd. De directeur heeft op grond hiervan op 3 juli 2019 beslist tot “1 week plaatsing in een gesloten inrichting onder mijn beheer, in afwachting van de schriftelijke beslissing van de selectiefunctionaris (art. 9.3 Pm).”

Artikel 9, derde lid, van de Penitentiaire maatregel (Pm) is van toepassing op gedetineerden die deelnemen aan een penitentiair programma. Nu verzoeker niet deelneemt aan een penitentiair programma, heeft de directeur naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, op een onjuiste wettelijke grondslag beslist. Op grond van artikel 44m van de Pm kan de Minister, op basis van het advies van de directeur, een zich in de extramurale fase van de ISD-maatregel bevindende gedetineerde terugplaatsen naar de inrichting. Nu er kennelijk geen sprake is van een dergelijke beslissing van de Minister, kan verzoeker niet op grond daarvan zijn teruggeplaatst in de inrichting. Gelet op het vorenstaande zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek.

De voorzitter merkt daarbij nog op dat, indien de directeur van oordeel is dat verzoeker niet meer in staat is of bereid is deel te nemen aan het programma in de laatste fase buiten de inrichting dan wel te voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden, de directeur – in afwachting van de beslissing van de Minister – kan beslissen verzoeker in het kader van een ordemaatregel van plaatsing in afzondering, na afweging van alle daarbij in aanmerking komende belangen, in te sluiten in de inrichting.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur.

 

Aldus gedaan door mr. M. Keppels, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 4 juli 2019.

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven