Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5810/GB, 4 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:04-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-20/5810/GB             

          

Betreft [klager]            Datum 4 mei 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft een verzoek gedaan tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft dat verzoek op 10 januari 2020 afgewezen.

Klagers raadsvrouw, mr. T. Sandrk, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en verweerder in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Klager ontvangt meer bezoek van zijn advocaten dan van zijn familie. Zijn advocaten komen zeker niet elke maand en dat geeft aan in hoeverre klager überhaupt vaak genoeg bezoek kan ontvangen van zijn familie. Het aantal keer dat klagers ouders hem hebben bezocht in de inrichting, is op één hand te tellen. Dit geldt ook voor zijn broer. Klager wenst in een inrichting in de buurt van zijn familie te verblijven en een overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos is daarvoor noodzakelijk.

 

Standpunt van verweerder

Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen behoudens bijzondere omstandigheden geen selectiecriterium. Uit het selectieadvies en klagers bezoekersoverzicht blijkt dat klager meerdere malen familiebezoek heeft ontvangen in de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein. Ook in beroep wordt dit niet door klager betwist. Door klager is geen informatie verstrekt waaruit blijkt dat zijn familie niet in staat is hem te bezoeken. Hoewel er begrip is dat het verblijf in de PI Nieuwegein extra reistijd met zich meebrengt, wordt uit het beroepschrift niet duidelijk, althans niet schriftelijk onderbouwd, dat zijn bezoek niet tot reizen in staat zou zijn. Bovendien heeft klagers familie hem al een paar keer bezocht in de PI Nieuwegein. De beslissing is, gelet op het voorgaande, op juiste gronden genomen.

 

3. De beoordeling

Klager verblijft op dit moment in de gevangenis de PI Nieuwegein. Hij wil graag worden overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos, omdat hij dichter bij zijn in Amsterdam woonachtige familie geplaatst wil worden.

Op grond van artikel 25, zevende lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) wordt een gedetineerde die tot een gevangenisstraf is veroordeeld, in beginsel in het arrondissement van vestiging geplaatst. Als daar geen plaats beschikbaar is, wordt de gedetineerde in een aanpalend arrondissement geplaatst. Gedetineerden die in het plusprogramma verblijven krijgen voorrang.

Klager zal zich na zijn detentie vestigen in (de regio) Amsterdam. In het arrondissement Amsterdam bevindt zich geen gevangenis. Klager verblijft in de PI Nieuwegein, die is gelegen in het aanpalende arrondissement Midden-Nederland. De plaatsing is daarom conform het bepaalde in artikel 25, zevende lid, van de Regeling en daarom dient slechts te worden overgegaan tot overplaatsing als sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarvan is naar het oordeel van de beroepscommissie geen sprake. Uit het selectieadvies en het bezoekersoverzicht volgt immers dat klager niet verstoken is van (familie)bezoek. Eventuele bezoekproblemen zijn niet, althans onvoldoende onderbouwd.

Gelet op het voorgaande en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Deze uitspraak is op 4 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. M. Iedema en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. R. Smeijers, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven