Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4537/GM, 4 maart 2020, beroep
Uitspraakdatum:04-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-19/4537/GM

 

betreft: [klager]               datum: 4 maart 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel, alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 3 juli 2019 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De beroepscommissie heeft de inrichtingsarts van de p.i. Ter Apel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep.

Klager is inmiddels zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beroep

De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 20 mei 2019 betreft het verstrekken van Concerta in plaats van Ritalin aan klager.

 

2.         De standpunten van klager en de inrichtingsarts

Klager heeft het volgende aangevoerd. Klager dient de medicatie te worden verstrekt die hij nodig heeft. In de buitenwereld is gebleken dat goedkopere medicatie met dezelfde werkzame stof niet hetzelfde hoeft te werken. Er dient individueel te worden gekeken waar iemand baat bij heeft. Klager kan niets met de bemiddeling van de medisch adviseur. Een bemiddelaar dient met beide partijen gesprekken te voeren.

De inrichtingsarts heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de medisch adviseur, als volgt nader toegelicht. Binnen DJI is de afspraak gemaakt dat Concerta wordt voorgeschreven in plaats van Ritalin, omdat Concerta een minder groot roeseffect heeft en mogelijk minder verslavend is dan Ritalin. Ook in het Farmacotherapeutisch Kompas wordt de voorkeur gegeven aan Concerta. Er is geen verschil aangetoond wat betreft werkzaamheid of bijwerkingen tussen Concerta en Ritalin. Klager krijgt medicatie in een andere vorm dan hij gewend is buiten detentie. Het is gangbaar dat in detentie andere middelen worden voorgeschreven dan daarbuiten, hetgeen is bedoeld om handel in medicatie tegen te gaan.

 

3.         De beoordeling

Aan klager is bij binnenkomst in de p.i. Ter Apel in plaats van een kortwerkend methylfenidaat, Ritalin, een langwerkend methylfenidaat, Concerta, voorgeschreven. Ritalin en Concerta bevatten beiden methylfenidaat als werkzame stof. Er zijn aanwijzingen dat Concerta een minder groot roeseffect heeft dan Ritalin, waardoor Concerta mogelijk minder verslavend is dan Ritalin. In penitentiaire inrichtingen geldt het beleid om bij voorkeur Concerta voor te schrijven, omdat dan minder tabletten voorgeschreven hoeven te worden, om handel tegen te gaan en omdat het een minder verslavend effect heeft. Ook in het Farmacotherapeutisch Kompas wordt de voorkeur gegeven aan Concerta boven Ritalin. Volgens die gids is er geen verschil aangetoond tussen beide middelen wat betreft werkzaamheid of bijwerkingen. Klager heeft niet gesteld en evenmin is aannemelijk geworden dat hij last heeft (gehad) van bijwerkingen die Concerta wel en Ritalin niet zou hebben. Uit de stukken volgt dat het in de inrichting gevoerde medicatiebeleid ten aanzien van methylfenidaat aan klager is uitgelegd.

De beroepscommissie is van oordeel dat de inrichtingsarts geen aanleiding heeft hoeven te zien om in het geval van klager een uitzondering te maken en in afwijking van het beleid Ritalin voor te schrijven. Voormeld handelen door en/of namens de inrichtingsarts/-psychiater is niet onzorgvuldig geweest en kan niet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 van de Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

  4.       De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, drs. J.M. van Puffelen en drs. K.M.P.A.M. Habryka, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 maart 2020.

 

 

            secretaris         voorzitter

                                                                                                                            2

Naar boven