Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/3439/SGA, 16 april 2020, schorsing
Uitspraakdatum:16-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer S-20/3439/SGA

Betreft [verzoeker]

Datum 16 april 2020

 

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zwolle (hierna: de directeur) heeft op 14 april 2020 aan verzoeker een ordemaatregel opgelegd van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel, met observatie door middel van cameratoezicht, voor de duur van zeven dagen, vanwege het veroorzaken van geluidsoverlast in de nacht, ingegaan op 14 april 2020 om 16:30 uur en eindigend op 21 april 2020 om 16:30 uur.

Verzoekers raadsman, mr. D.M. Penn, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke reactie van de directeur en het klaagschrift.

 

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Namens verzoeker wordt gesteld dat hij herhaaldelijk via de intercom heeft verzocht om zijn medicijnen, die niet aan hem worden uitgereikt. Hij ontkent geluidsoverlast te veroorzaken. Volgens verzoeker heeft de directeur niet gemotiveerd waarom een minder ingrijpende maatregel niet passend zou zijn. Verzoeker ervaart het verblijf in de afzonderingscel als zeer ingrijpend. De nachten zijn er koud en in verband met zijn reuma, kan verzoeker zich moeilijk bewegen in de ochtend.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker geluidsoverlast veroorzaakte gedurende de nachtelijke uren door middel van vloeken, schreeuwen en het maken van dierengeluiden. De directeur geeft aan dat medepatiënten hiervan hinder ondervinden en dat de rust en orde op de leefafdeling hierdoor wordt verstoord. Gelet hierop en in overleg met, en op advies van het multidisciplinaire behandelteam heeft de directeur de ordemaatregel opgelegd. De directeur geeft aan dat de afzondering zo kort mogelijk zal duren en dat dagelijks wordt beoordeeld of de ordemaatregel noodzakelijk is en of verzoeker kan deelnemen aan het dagprogramma. De temperatuur in de afzonderingscel is gelijk aan die in de reguliere cellen.

De voorzitter begrijpt dat verzoeker alleen in de nachtelijke uren in een afzonderingscel wordt afgezonderd. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is voldoende aannemelijk geworden dat de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting dan wel van een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. Echter, de directeur heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de toepassing van observatie door middel van cameratoezicht noodzakelijk is. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is niet gebleken dat de toepassing hiervan dient ter bescherming van de geestelijke of lichamelijke toestand van verzoeker. Het verzoek zal daarom in zoverre worden toegewezen.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe voor zover dit ziet op de toepassing van observatie door middel van cameratoezicht en schorst in zoverre de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

Zij wijst het verzoek voor het overige af.

 

Deze uitspraak is op 16 april 2020 gegeven door mr. A.M.G. Smit, voorzitter, bijgestaan door mr. S.C. Vogel, secretaris.

secretaris                                                   voorzitter

Naar boven