Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2729/GA, 5 februari 2004, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2729/GA

betreft: [klager] datum: 5 februari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 27 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 11 november 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Marwei te Leeuwarden, welke op 19 november 2003 is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. een gebrekkig dagprogramma;
b. het feit dat klager geen arbeidsloon ontvangt voor arbeid waarvoor hij zich heeft opgegeven;
c. het feit dat de verstrekking van voedsel onvoldoende is;
d. een klacht over het medisch handelen van de aan de inrichting verbonden inrichtingsarts.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De beklagrechter komt onvoldoende tegemoet aan zijn bezwaren tegen de omstandigheden in de inrichting en de onheuse bejegening door hetpersoneel. Het personeel liegt stelselmatig en houdt zich niet aan de regels. Het medisch personeel heeft een intake geweigerd en probeert klager in een kwaad daglicht te stellen.

De directeur heeft zijn standpunt in beroep als volgt toegelicht. Om de kwaliteit van de voeding te bewaren en te bewaken is binnen de inrichting een voedingscommissie ingesteld. Deze commissie vergadert periodiek over de kwaliteiten het aanbod van de voeding. Over de kwaliteit van de voeding wordt niet of nauwelijks geklaagd.
Het dagprogramma voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de klachten onder a, b en c van klager gericht zijn op de beperkingen die met zijn detentie samenhangen en komt derhalve tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheidop het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.
Wat betreft de klacht onder d gericht tegen het medisch handelen van de aan de inrichting verbonden inrichtingsarts is het beroep eveneens ongegrond, Klager heeft desgewenst de mogelijkheid deze voor bemiddeling voor te leggen aande Medisch adviseur van het Ministerie van Justitie.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 5 februari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven