Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2549/GA, 31 maart 2020, beroep
Uitspraakdatum:31-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-19/2549/GA

betreft: [klager]            datum: 31 maart 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van het detentiecentrum Rotterdam, gericht tegen een uitspraak van 20 december 2018 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager, betreffende de toepassing van vrijheidsbeperkende middelen tijdens transport (DC-2018-000276), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft klager alsmede zijn gemachtigde van het Meldpunt Vreemdelingendetentie (Meldpunt) in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Klagers handtekening ontbreekt op het oorspronkelijke klaagschrift van 2 november 2018 dat namens hem is ingediend door het Meldpunt. Evenwel is in beklag een door klager ondertekende machtiging van 6 november 2018 overgelegd. Daarmee is het formele gebrek, dat op het moment van het indienen van het beklag bestond, hersteld. Uit deze machtiging volgt dat klager de medewerkers van het Meldpunt machtigt om namens hem klachten en beroep in te dienen, hem bij te staan gedurende de gehele procedure, en zich te voegen bij lopende procedures. De beroepscommissie heeft geen reden om aan de juistheid hiervan te twijfelen. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie dan ook niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met aanvulling van de gronden.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, mr. D. van der Sluis en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Vogel, secretaris, op 31 maart 2020.

 

 

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven