Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6032/GB, 18 februari 2020, beroep
Uitspraakdatum:18-02-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-20/6032/GB

 

Betreft: […]       datum: 18 februari 2020

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.P. Plasman, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 6 februari 2020 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De Minister heeft klagers bezwaar tegen de oproep zich op 20 februari 2020 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Op 23 januari 2020 is klager opgeroepen zich op 20 februari 2020 te melden in de p.i. Lelystad voor het ondergaan van driehonderd dagen gevangenisstraf. Op 29 januari 2020 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend, dat op 6 februari 2020 ongegrond is verklaard.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er staan geen straffen of maatregelen meer open. Hiervoor wordt verwezen naar een ontslagbrief van de directeur van de p.i. Lelystad van 8 oktober 2019. Daarnaast ondergaat klager psychische behandelingen in de praktijk waar ook zijn zoon wordt behandeld. Het is van belang dat die worden voortgezet. De behandelingen duren in ieder geval nog tot 1 mei 2020. Op 7 en 8 oktober 2019 heeft klager (onrechtmatig) in detentie verbleven. Toen bleek al dat de medische zorg daar onvoldoende is.

 

3.2.      Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Uit de overgelegde stukken blijkt niet dat klagers behandeling al is aangevangen.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Klager heeft bezwaar ingesteld tegen zijn melddatum, omdat hij meent dat er geen straffen meer openstaan. Subsidiair wil hij graag uitstel van zijn melddatum, omdat hij behandelingen zou ondergaan die hij wil voortzetten.

 

 Openstaande straffen of maatregelen

4.2.      De ontslagbrief van de p.i. Lelystad is opgesteld na een detentie van één nacht. Klager is opgeroepen voor het ondergaan van een gevangenisstraf van 300 dagen. Zonder nadere onderbouwing van klager is zijn stelling dat er geen straffen of maatregelen meer openstaan onbegrijpelijk. De Minister heeft inlichtingen ingewonnen bij het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) en mag op de verstrekte informatie vertrouwen. De Minister heeft klager daarom kunnen oproepen.

 

Behandelingen

4.3.      Klager heeft in bezwaar (en beroep) een verwijsbrief van zijn huisarts van 31 januari 2020 overgelegd. Die brief dateert dus van na zijn meldoproep. Als de behandelingen al zijn aangevangen, dan is dit zeer recent geweest en dat terwijl klager al wist dat hij zich op 20 februari 2020 zou moeten melden. Uit de verwijsbrief blijkt niet dat de behandelingen zo spoedig mogelijk zouden moeten aanvangen. Klager is dus zonder acute noodzaak begonnen met behandelingen, waarvan hij wist dat die zouden moeten worden afgebroken. Dat komt voor zijn rekening en risico. De medisch adviseur heeft de verwijsbrief bovendien gezien en te kennen gegeven dat dit niet afdoet aan haar eerdere advies over klagers detentiegeschiktheid.

 

4.4.      Nu klager een gevangenisstraf heeft openstaan en hij detentiegeschikt wordt geacht, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

 

5.         De uitspraak

            De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, drs. M.R. van Veen en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 18 februari 2020.

secretaris        voorzitter

Naar boven