Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2306/TB, 8 januari 2004, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2306/TB

betreft: [klager] datum: 8 januari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 2 oktober 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend doormr. L.C. van Walree, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing d.d. 26 september 2003 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 december 2003, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatie Zwolle, zijn gehoord klager, met bijstand van een tolk Nederlandse gebarentaal, klagers raadsvrouw mr. L.C. vanWalree, en namens de Minister, dr. [...] en mr. [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de longstay-afdeling van de Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek, het Kempehuis, te Nijmegen (hierna: het Kempehuis) afgewezen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Minister heeft op 2 maart 1995 beslist klager te plaatsen in het Forensisch PsychiatrischCentrum Veldzicht te Balkbrug (hierna: Veldzicht). Op 8 april 2002 heeft de Minister beslist om klager te plaatsen op de longstay-afdeling van Veldzicht. Namens klager is op 4 augustus 2003 verzocht om hem over te plaatsen naar hetKempehuis. De Minister heeft dit verzoek op 26 september 2003 afgewezen.

3. De standpunten
Klager kan zich niet verenigen met de afwijzing van zijn verzoek om overplaatsing naar het Kempehuis. Klager verblijft al sinds 1995 in Veldzicht en sinds 8 april 2002 op de longstay-afdeling van Veldzicht. Klager past niet goedbinnen de populatie van de afdeling, waar hij thans verblijft. De gemiddelde leeftijd op de afdeling is 57 jaar, terwijl klager 34 jaar oud is. De gemiddelde leeftijd in het Kempehuis is 40 tot 45 jaar. De groep, waarin klager thansverblijft, bestaat uit zwakbegaafden, verslaafden, psychotici en zedendelinquenten. De populatie van het Kempehuis biedt een gevarieerder beeld. De mate van een succesvolle behandeling is inherent aan de mate waarin iemand pastbinnen de populatie. Klager heeft al heel lang de wens om overgeplaatst te worden. Hij doet al acht jaar hetzelfde.
Na overplaatsing zal het beter met klager gaan.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Vraag is of er sprake is van een voor beroep vatbare beslissing.
Klager is destijds op de longstay van Veldzicht geplaatst, omdat longstay geïndiceerd was en andere klinieken toen nog niet over een longstay-afdeling beschikten. Klagers behandelaar heeft medegedeeld dat er geen klinische reden isom klager over te plaatsen. Klinisch doet klager het goed op de longstay-afdeling van Veldzicht. De gemiddelde leeftijd van de populatie van de longstay van Veldzicht en die van het Kempehuis levert geen belangrijk verschil op. Hetis niet zo dat een heel jong iemand tussen oudere mensen wordt geplaatst. Dat de delicttypes uiteen lopen binnen de populatie is geen plaatsingsoverweging. Het personeel van de afdeling, waar klager verblijft, heeft zich deNederlandse gebarentaal eigen gemaakt. Enkele personeelsleden volgen een vervolgcursus. Het programma dat klager volgt in Veldzicht verloopt goed en is passend. Werken op de lasafdeling maakt deel uit van klagers programma.
Het beroep zal ongegrond zijn.

4. De beoordeling
Uit eerdere jurisprudentie, 00/657/TB d.d. 20 november 2000, van de beroepscommissie volgt dat de ministeriële afwijzing van een verzoek tot overplaatsing naar een andere tbs-inrichting vatbaar is voor beroep. De beroepscommissiezal klager in het beroep ontvangen.

Bij de beslissing tot afwijzing van een verzoek tot overplaatsing naar een andere tbs-inrichting, dient de Minister naar analogie van de beslissingsprocedure bij een positieve beslissing tot overplaatsing, op grond van artikel 11,tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt,en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.
Aannemelijk is dat de Minister de voormelde eisen bij zijn beoordeling van klagers verzoek in zijn overwegingen heeft betrokken.

Alvorens een beslissing te nemen op klagers verzoek d.d. 4 augustus 2003 heeft de Minister klagers behandelaar geraadpleegd. Bij brief van 26 september 2003 is binnen redelijke termijn gereageerd op klagers verzoek en, gelet op dedatum van instellen van het beroep, d.d. 2 oktober 2003, is die beslissing ook tijdig aan klager uitgereikt. Derhalve kan de door de Minister gevolgde procedure als voldoende zorgvuldig worden aangemerkt.

Het door klager aangegeven leeftijdsverschil tussen de populatie van de afdeling, waar klager thans verblijft, en die van het Kempehuis en klagers argument dat binnen de populatie van het Kempehuis meer variëteit aan delicttypesvoorkomt dan bij de populatie van de longstay-afdeling van Veldzicht, vormen naar het oordeel van de beroepscommissie geen zwaarwegende argumenten die zouden kunnen of moeten leiden tot het oordeel dat de Minister in redelijkheidniet tot de bestreden beslissing heeft mogen komen. Uit de stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat klager goed functioneert binnen de longstay-afdeling van Veldzicht. Voorts heeft het personeel van de afdeling eencursus Nederlandse gebarentaal gevolgd om (beter) met klager te kunnen communiceren. Aan klagers stelling dat het na overplaatsing beter met hem zal gaan, liggen geen behandelinhoudelijke overwegingen ten grondslag, maar deze rustenkel op een veronderstelling van klager. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. H.P.J. Vos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 8 januari 2004

secretaris voorzitter

nummer: 03/2306/TB

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 10 december 2003, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatieZwolle.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. H.P.J. Vos.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn klager, met bijstand van een tolk Nederlandse gebarentaal, klagers raadsvrouw mr. L.C. van Walree, alsmede namens de Minister dr. [...] en mr. [...].

Door en namens klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Klager kan zich niet verenigen met de afwijzing van zijn verzoek om overplaatsing naar het Kempehuis. Klager verblijft al sinds 1995 in Veldzicht en sinds 8 april 2002 op de longstay-afdeling van Veldzicht. Klager past niet goedbinnen de populatie van de afdeling, waar hij thans verblijft. De gemiddelde leeftijd op de afdeling is 57 jaar, terwijl klager 34 jaar oud is. De gemiddelde leeftijd in het Kempehuis is 40 tot 45 jaar. De groep, waarin klager thansverblijft, bestaat uit zwakbegaafden, verslaafden, psychotici en zedendelinquenten. De populatie van het Kempehuis biedt een gevarieerder beeld. De mate van een succesvolle behandeling is inherent aan de mate waarin iemand pastbinnen de populatie. Klager heeft al heel lang de wens om overgeplaatst te worden. Hij doet al acht jaar hetzelfde.
Na overplaatsing zal het beter met klager gaan.

Namens de Minster is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Vraag is of er sprake is van een voor beroep vatbare beslissing. Klager is destijds op de longstay van Veldzicht geplaatst, omdat longstay geïndiceerd was en andere klinieken toen nog niet over een longstay-afdeling beschikten.Klagers behandelaar heeft medegedeeld dat er geen klinische reden is om klager over te plaatsen. Klinisch doet klager het goed op de longstay-afdeling van Veldzicht. De gemiddelde leeftijd van de populatie van de longstay vanVeldzicht en die van het Kempehuis levert geen belangrijk verschil op. Het is niet zo dat een heel jong iemand tussen oudere mensen wordt geplaatst. Dat de delicttypes uiteen lopen binnen de populatie is geen plaatsingsoverweging.Het personeel van de afdeling, waar klager verblijft, heeft zich de Nederlandse gebarentaal eigen gemaakt. Enkele personeelsleden volgen een vervolgcursus. Het programma dat klager volgt in Veldzicht verloopt goed en is passend.Werken op de lasafdeling maakt deel uit van klagers programma. Het beroep zal ongegrond zijn.

secretaris voorzitter

Naar boven