Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2223/TB, 8 januari 2004, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2223/TB

betreft: [klager] datum: 8 januari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 23 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing d.d. 17 september 2003 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager, die niet vervoerd mag worden, is d.d. 4 december 2003 in het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht te Balkbrug (hierna: Veldzicht) gehoord door de voorzitter van de beroepscommissie mr. N. Jörg. Hiervan is hetaangehechte verslag opgemaakt.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 december 2003, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatie Zwolle, zijn gehoord namens de Minister, dr. [...] en mr. [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Uit de stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat klagers beroep zich niet richt tegen de beslissing van de Minister tot voortzetting van klagers verblijf in Veldzicht, maar tegen klagers voortgezet verblijf op deintensive care unit van Veldzicht. Een beslissing tot voortgezet verblijf op die afdeling betreft geen beslissing van de Minister, waartegen overeenkomstig het bepaalde in artikel 69, eerste lid aanhef en onder a., Bvt beroep kanworden ingesteld bij de beroepscommissie, maar een door het hoofd van de inrichting genomen beslissing waarover klager beklag kan doen bij de beklagcommissie. De beroepscommissie kan klager derhalve niet in zijn beroep ontvangen enzal het beklag doorsturen aan de beklagcommissie van Veldzicht met het verzoek om dit beklag in behandeling te nemen. De beroepscommissie merkt daarbij nog op dat -naar haar oordeel- een en ander niet zou mogen leiden tot eenniet-ontvankelijk verklaring van klager in verband met overschrijding van de termijn waarbinnen een klaagschrift moet worden ingediend.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep. Zij stelt de stukken
in handen van de beklagcommissie bij Veldzicht, teneinde het beklag in behandeling te nemen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. H.P.J. Vos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 8 januari 2004

secretaris voorzitter

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 10 december 2003, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatieZwolle.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. H.P.J. Vos.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Klager is op 4 december 2003 gehoord in Veldzicht door de voorzitter van de beroepscommissie mr. N. Jörg.

Ter zitting van 10 december 2003 zijn namens de Minister gehoord [...] en [...]
Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Klager heeft geen bezwaar tegen de plaatsingsbeslissing, voor zover dit het verblijf in Veldzicht betreft, maar wel tegen de ICU-plaatsing.
Klager is al een jaar niet gesepareerd en is in die tijd maar éénmaal op kamer geplaatst. Volgens het personeel komt dit door de ICU-plaatsing, maar dat is niet de mening van klager. Hij wil zelf niet agressief worden. Hij wil overeen aantal jaren weer naar buiten en nu schiet hij niet op. Er vindt op de ICU maar mondjesmaat behandeling plaats. Er wordt enkel psychomotorische therapie en arbeidstherapie gegeven. Geprobeerd wordt om klager groepsgeschikt temaken, maar er is bijvoorbeeld nog geen delictanalyse. In de wettelijke aantekeningen heeft klager gelezen dat hij mogelijk kan doorstromen naar Zuid 2 of Zuid 4, afdelingen voor verslavingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen.

Klager heeft de wettelijke aantekeningen over de periode 28 augustus 2002 tot en met 24 februari 2003, waarin hij de passage “Als globaal uitstroomdoel wordt Divisie Zuid aangegeven, de afdeling verslavingszorg of afdelingpersoonlijkheidsproblematiek Zuid 3. Deze laatste heeft de voorkeur van de patiënt.” heeft onderstreept aan de beroepscommissie toegezonden.

Namens de Minister is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
De door klager bestreden beslissing tot plaatsing op de ICU betreft een beslissing van het hoofd van de inrichting. De Minister volgt die beslissing en ook dan blijft het de beslissing van het hoofd van de inrichting. Deindicatiecommissie vlucht- en beheersgevaarlijken toetst binnenkort of de plaatsing op de afdeling voor extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijke patiënten nog noodzakelijk is. Een plaatsing op een dergelijke afdeling is nietstatisch. Het komt voor dat een dergelijke status wordt opgeheven.

secretaris voorzitter

Naar boven