Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2867/GB, 23 januari 2004, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2867/GB

Betreft: [klager] datum: 23 januari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 15 december 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 december 2003 genomen – en op 8 december 2003 aan klager uitgereikte – beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen Noordsingel te Rotterdam, hierna het jovo-h.v.b. Noordsingel, ongegrondverklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 oktober 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. De Boschpoort te Breda.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Klager wil niet in het jovo-h.v.b. Noordsingel worden geplaatst, omdat daar twee gedetineerden verblijven tegen wie hij een belastende verklaring heeft afgelegd. Klager is bangvoor beiden. Hij blijft liever in Breda of, als er dan toch overgeplaatst moet worden, verzoekt hij om een overplaatsing naar Dordrecht. Dit laatste in verband met zijn bezoek. In een later stadium heeft klager ook nog aangegeveneventueel in Middelburg geplaatst te willen worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager verblijft sinds 17 oktober 2003 in het h.v.b. De Boschpoort. Gelet op zijn leeftijd is een jovo-indicatiestelling afgenomen. Klager scoorde op het item “first-offender”, hetgeen hem de jovo-status opleverde. Overpaatsing naarde h.v.b.-unit van locatie Dordtse Poorten, waar klager om verzocht, is niet mogelijk, omdat dit h.v.b. geen jovo-status heeft. Het jovo-h.v.b. Noordsingel ligt dicht bij Dordrecht, zodat rekening is gehouden met klagersbezoekargument. In beroep noemt klager de naam van een gedetineerde met wie hij niet wil worden samengeplaatst. Deze gedetineerde zit echter niet in het jovo-circuit, zodat klager zonder problemen in – zo verstaat deberoepscommissie de opmerking hieromtrent van de selectiefunctionaris in zijn reactie op het beroepschrift – het jovo-h.v.b. Noordsingel kan worden geplaatst.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klagers beroep niet is gericht tegen zijn jovo-indicatiestelling, maar betrekking heeft op de plaats van de detentie. De plaats van detentie is voor klager bezwaarlijk en klager wijst daaropop een bezoekargument en het feit dat in Dordrecht zijn twee gedetineerden verblijven met wie hij niet wil worden samengeplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, gelet op de motivering ervan, evenmin alsonredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd is, tegen de achtergrond van de reactie van de selectiefunctionaris op het beroepschrift, onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen, zeker nude door klager genoemde gedetineerde niet in het jovo-h.v.b. Noordsingel is geplaatst. De afstand Dordrecht – Rotterdam acht de beroepscommissie, evenals de selectiefunctionaris, acceptabel.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 23 januari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven