Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4709/GB, 17 februari 2020, beroep
Uitspraakdatum:17-02-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-19/4709/GB

Betreft: […]       datum: 17 februari 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Çinar, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 6 september 2019 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De Minister heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar, gericht tegen de uitvoering van de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

2.         De beoordeling

Vaststaat dat klager zich kan verenigen met de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos en dat hij zich beklaagt over de wijze waarop deze overplaatsing is gegaan. De beroepscommissie is daarom van oordeel dat de Minister klager niet niet-ontvankelijk had moeten verklaren, maar de klacht had moeten door- c.q. terugsturen naar de beklagcommissie bij de commissie van toezicht van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad. Klager beklaagt zich immers over de uitvoering van een overplaatsingsbeslissing, hetgeen in beginsel onder de verantwoordelijkheid valt van de directeur van de inrichting van waaruit de gedetineerde vertrekt. De beroepscommissie zal daarom bepalen dat de stukken (deels wederom en deels alsnog) in handen worden gesteld van de beklagcommissie. Ten overvloede en naar aanleiding van het verzoek van klagers raadsman de proceskosten van de beroepsprocedure te vergoeden, overweegt de beroepscommissie dat de Pbw een dergelijke mogelijkheid niet kent.

3.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing en bepaalt dat de stukken in handen van de beklagcommissie bij de commissie van toezicht van de p.i. Lelystad worden gesteld, om de zaak in beklag te kunnen behandelen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit  mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, drs. M.R. van Veen en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 17 februari 2020.

secretaris        voorzitter

Naar boven