Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4923/GB, 31 januari 2020, beroep
Uitspraakdatum:31-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-19/4923/GB

Betreft: […]       datum: 31 januari 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 16 september 2019 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2.         De feiten
Klager is sinds 4 januari 2019 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein.

3.         De standpunten
3.1.      Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers vrouw is voor het laatst op 26 februari 2019 op bezoek geweest. Door haar werk kan ze niet op de aangegeven dagen voor bezoek naar de p.i. Nieuwegein komen. Zij woont in Hoofddorp. De reistijd naar Heerhugowaard is vanaf daar aanzienlijk minder dan naar Nieuwegein. Klager wil graag bezoek van haar ontvangen.
3.2.      Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Het is inherent aan detentie dat het moeilijk is om bezoek te ontvangen. Klager ontvangt regelmatig bezoek. Hij heeft niet onderbouwd dat zijn vrouw niet in staat zou zijn om naar de p.i. Nieuwegein te reizen.

4.         De beoordeling
4.1.      Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos, omdat hij daar (vaker) bezoek zou kunnen ontvangen van zijn vrouw.
4.2.      Ingevolge artikel 25, zevende lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling), worden gedetineerden die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, in beginsel in een gevangenis in het arrondissement van vestiging geplaatst. Indien in het arrondissement geen gevangenis is aangewezen, dan wel geen plaats in een gevangenis in het desbetreffende arrondissement beschikbaar is, dan wordt de gedetineerde in een gevangenis in een aanpalend arrondissement geplaatst. Klagers vestigingsadres ligt in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, dat is gelegen in het arrondissement Noord-Holland.
4.3.      Klager verblijft in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein. Deze ligt niet in het arrondissement van vestiging en evenmin in een aanpalend arrondissement. Klager verzoekt om overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos, die in het arrondissement van vestiging ligt. Gelet op artikel 25, zevende lid, van de Regeling verdient dat de voorkeur. Uit niets blijkt dat in het arrondissement van vestiging in het algemeen, en in de locatie Zuyder Bos in het bijzonder, geen plaats beschikbaar is.
4.4.      Gelet op het voorgaande moet de bestreden beslissing als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren en de bestreden beslissing vernietigen. De Minister zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Voor een tegemoetkoming bestaat geen aanleiding, nu niet duidelijk is welk nadeel klager heeft geleden als gevolg van de bestreden beslissing. De locatie Zuyder Bos en de p.i. Nieuwegein liggen namelijk op vergelijkbare reisafstand van Hoofddorp.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de Minister op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C. Fetter, voorzitter, J.G.A. van den Brand en drs. M.R. van Veen, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 31 januari 2020.

secretaris        voorzitter

Naar boven