Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/2876/SGA, 21 januari 2020, schorsing
Uitspraakdatum:21-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : S-20/2876/SGA

Betreft : [verzoeker]   datum: 21 januari 2020

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. D.N.A. Brouns, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 20 januari 2020, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van twee dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, ingegaan op 20 januari 2020 om 11:30 uur en eindigend op 22 januari 2020 om 11:30 uur, wegens het weigeren op medisch transport te gaan. De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de mededeling van de commissie van toezicht van 21 januari 2020 dat het schorsingsverzoek in behandeling wordt genomen als klaagschrift alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 21 januari 2020.

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval. Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur, waaronder het schriftelijk verslag van 20 januari 2020, komt naar voren dat op 20 januari 2020 een medisch transport stond gepland voor verzoeker, maar dat hij weigerde mee te gaan. Door en namens verzoeker wordt gesteld dat hij niet wist dat op die datum een transport naar het ziekenhuis stond gepland. Volgens verzoeker heeft hij in redelijkheid dit transport kunnen weigeren, omdat hij op die dag een afspraak had met een medewerker van de gemeente Heerhugowaard voor het aanvragen van een paspoort. Verzoeker ontkent hetgeen de directeur in diens schriftelijke inlichtingen aangeeft. De voorzitter overweegt dat verzoeker van het inrichtingspersoneel een memo van 7 januari 2020 heeft ontvangen waarin hem werd medegedeeld dat op 20 januari 2020 een medewerker van de gemeente Heerhugowaard naar de inrichting zou komen om een legitimatiebewijs voor hem aan te vragen. Hierin wordt ook medegedeeld dat verzoeker hiervoor tussen 10:00 uur en 12:00 uur kan worden opgeroepen en dat hij het personeel op de hoogte dient te brengen dat hij opgeroepen kan worden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter heeft verzoeker in redelijkheid kunnen weigeren mee te gaan op het medisch transport van 20 januari 2020 nu op diezelfde ochtend een afspraak stond gepland met een medewerker van de gemeente, een afspraak die bekend was bij de inrichting. Gelet op het voorgaande heeft de directeur de bestreden beslissing niet in redelijkheid kunnen nemen. Dat de directeur aangeeft dat de medewerker van de gemeente maandelijks naar de inrichting komt en dat de dermatoloog op 6 januari 2020 met verzoeker heeft gesproken over een ziekenhuisbezoek, maakt dit niet anders. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen.

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende klaagschrift zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. R.H. Koning, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Vogel, secretaris, op 21 januari 2020.

secretaris                                voorzitter

Naar boven