Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 04/0007/SGA, 15 januari 2004, schorsing
Uitspraakdatum:15-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Huisregels  v

Uitspraak

Nummer: 04/7/SGA

Betreft: [klager] datum: 15 januari 2004

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 14 januari 2004 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in locatie De Berg te Arnhem.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van het huis van bewaring (h.v.b.)
Arnhem-Zuid d.d. 7 januari 2004, inhoudende - zo verstaat de voorzitter - dat van verzoekers
rekening-courant een bedrag van € 11,94 wordt afgeboekt als vergoeding voor de schade die door klager aan rijkseigendom is toegebracht.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het klaagschrift d.d. 9 januari 2004 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 14 januari 2004.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft het verzoek schriftelijk toegelicht. Daarbij is - voor zover hier van belang - aangevoerd dat zijn rekening-courant door de directeur van het h.v.b. Arnhem-Zuid zonder verzoekers toestemming is geblokkeerd. Hijverblijft inmiddels in locatie De Berg en kan daar geen inkopen doen bij de inrichtingswinkel. Overigens is hem geen schaderapport aangezegd.

Uit de inlichtingen van de directeur komt - voor zover hier van belang - onder meer het volgende naar voren. Verzoekers rekening-courant is niet geblokkeerd. Verzoeker heeft schade toegebracht aan een zitelement. Ter vergoeding vandie schade, waarvoor de directeur verzoeker verantwoordelijk houdt, is het resterende saldo van verzoekers rekening-courant afgeschreven. De totale schade die verzoeker heeft veroorzaakt was overigens hoger dan het door deinrichting afgeboekte bedrag.

2. De beoordeling
De directeur heeft ter vergoeding van door verzoeker veroorzaakte schade een bedrag van
€ 11,94 van verzoekers rekening-courant afgeschreven zonder verzoekers toestemming. Op grond van het bepaalde in onderdeel 9.1.1 van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (nr. 705050/98/DJI) d.d. 24 juli 1998, kande directeur met een gedetineerde terzake van de door die gedetineerde veroorzaakte schade aan rijkseigendom een regeling treffen. Voorts is bepaald dat de directeur met toestemming van de gedetineerde kan besluiten de schade teverhalen uit het saldo van de rekening-courant. Van dit onderdeel van voornoemde regeling mag door de directeur niet worden afgeweken. Nu de directeur de schade zonder verzoekers toestemming heeft verhaald door afschrijving vanverzoekers rekening-courant, is die beslissing naar voorlopig oordeel van de voorzitter genomen in strijd met een in de inrichting geldend wettelijk voorschrift. Het verzoek moet daarom worden toegewezen en de tenuitvoerlegging vande beslissing van de directeur d.d. 7 januari 2004 moet daarom worden geschorst.

3.
De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur d.d. 7 januari 2004 tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. J.W.P. Verheugt, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 januari 2004.

secretaris voorzitter

Naar boven