Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4754/GA en R-19/4767/GA, 30 januari 2020, beroep
Uitspraakdatum:30-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummers:       R-19/4754/GA en R-19/4767/GA

betreft: [klager]            datum: 30 januari 2020

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

R-19/4754/GA: de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden en
R-19/4767/GA: […], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 september 2019 van de beklagcommissie bij de p.i. Leeuwarden,  en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Klager en de directeur van de p.i. Leeuwarden hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 18 december 2019, gehouden in de p.i. Lelystad. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het vervallen van het bel-, celreinigings- en douchemoment
(BCD-moment) (LW-2019-399).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming toegekend van € 5,= op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft zijn beroep als volgt schriftelijk toegelicht. In de schriftelijke mededeling van de 15 februari 2019 waarbij aan klager toezichtmaatregelen zijn opgelegd in het kader van zijn plaatsing op de lijst van gedetineerden met een vlucht- en maatschappelijk risico (GVM-lijst), is bepaald dat klager niet mag deelnemen aan groepsarbeid dan wel aangesteld mag worden in een speciaal baantje. Daarom is aan klager celarbeid aangeboden. In het geval geen celarbeid mogelijk was, is aan klager ter compensatie een uur luchten en een BCD-moment van dertig minuten aangeboden. Deze compensatie is komen te vervallen bij de nieuwe beslissing van 15 augustus 2019, nu daarin is bepaald dat klager niet meer beperkt is tot celarbeid en kan deelnemen aan groepsarbeid. Deze beslissing is aan klager uitgereikt. Voor zover klager stelt dat het BCD-moment pas is komen te vervallen toen hij op 22 augustus 2019 op de wachtlijst voor de arbeid is geplaatst, wordt opgemerkt dat dit onjuist is gelet op hetgeen hiervoor is toegelicht.
Klager heeft zijn beroep als volgt schriftelijk toegelicht.
Klager is het niet eens met de toegekende tegemoetkoming in het licht van het aantal keren dat hij geen BCD-moment heeft gekregen. Hij ontvangt liever een extra BCD-moment.

3.         De beoordeling
R-19/4754/GA (beroep directeur): Desgevraagd is in de beroepsprocedure de schriftelijke mededeling van 15 februari 2019 overgelegd, inhoudende de oplegging van maatregelen in het kader van klagers plaatsing op GVM-lijst. Hieruit volgt dat de directeur klagers contacten wenst te monitoren en hem daarom niet deel laat nemen aan groepsarbeid dan wel aanstelling in een speciaal baantje. Aan klager zal daarom celarbeid worden aangeboden. In het geval geen celarbeid mogelijk is, zal aan klager ter compensatie een uur luchten worden aangeboden als ook een BCD-moment voor de duur van dertig minuten. De beroepscommissie stelt vast dat toen op 15 augustus 2019 aan klager een nieuwe set aan GVM-toezichtmaatregelen is opgelegd, de toezichtmaatregel ten aanzien van de arbeid is komen te vervallen en klager weer deel mocht nemen aan groepsarbeid. Daarmee is, zoals kan worden afgeleid uit de schriftelijke mededeling van de beslissing van 15 februari 2019, ook de compensatie in de vorm van een BCD-moment voor het niet beschikbaar zijn van celarbeid komen te vervallen. Dat het BCD-moment zou komen te vervallen blijkt voldoende uit de schriftelijke mededeling van 15 februari 2019. Het vervallen van die BCD-momenten kan niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep van de directeur zal gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.
R-19/4767/GA (beroep klager): Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de beroepscommissie het beroep van klager ongegrond verklaren.

4.         De uitspraak

R-19/4754/GA: De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

R-19/4767/GA: De beroepscommissie verklaart het beroep van klager ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C. Fetter, voorzitter, U.P. Burke en drs. H. Heddema, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 30 januari 2020.

            secretaris        voorzitter

Naar boven