Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2407/GA, 17 juli 2019, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-18/2407/GA

betreft: [klager]                                               datum: 17 juli 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de locatie Scheveningen, gericht tegen een uitspraak van 26 oktober 2018 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft klager alsmede zijn raadsvrouw mr. K.H. Zonneveld in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet meewerken van de inrichting bij het aanvragen van een nieuw paspoort (SC 2018/337).
De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en de directeur opgedragen om binnen twee weken na ontvangst van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – kort samengevat – toegelicht. Er is geen sprake van een beslissing door dan wel namens de directeur genomen en in relatie tot deze klacht kan dan ook geen sprake zijn van een nieuw - door de directeur - te nemen beslissing. Ook is er geen sprake van een weigering tot het nemen van een beslissing omdat klager niet formeel een aanvraag heeft ingediend. Klager heeft tijdens een behandelplanbespreking kenbaar gemaakt een nieuw paspoort nodig te hebben, maar het is niet tot een formele aanvraag gekomen. Klager heeft ieder gesprek over het onderwerp paspoort beëindigd op het moment dat de casemanager/mentor/juridisch medewerker de voorwaarden, mogelijk- en onmogelijkheden met klager wilden bespreken. Indien de klacht wel ontvankelijk is, dan dient deze ongegrond te worden verklaard.Door en namens klager is het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3.         De beoordeling
Ingevolge artikel 60 van de Pbw kan een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. Met een dergelijke beslissing wordt gelijkgesteld een verzuim of een weigering om te beslissen.
Uit het klaagschrift volgt dat door klager diverse keren is verzocht of de instelling bereid is om mee te werken bij het aanvragen van een nieuw paspoort en dat dit verzoek is afgewezen. De beroepscommissie merkt op dat, in het geval van klager en zoals ook volgt uit het klaagschrift, een verzoek tot het aanvragen van een paspoort inhoudt dat klager hiervoor de inrichting tijdelijk dient te verlaten, nu hij hiervoor naar het consulaat in Den Haag dient te gaan. Niet gebleken is dat door of namens klager een verlofaanvraag is ingediend om een paspoort aan te vragen. Daarom komt de beroepscommissie tot het oordeel dat er geen sprake is van een door of namens de directeur genomen beslissing. Nu geen formele aanvraag is ingediend, kan ook niet worden gesteld dat sprake is van een fictieve weigering van de directeur om een beslissing te nemen. De beroepscommissie verklaart het beroep daarom gegrond en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

4.         De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, J. Schagen MA en mr. T.B. Trotman, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, op 17 juli 2019.

            secretaris         voorzitter

Naar boven