Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4995/GB, 7 januari 2020, beroep
Uitspraakdatum:07-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:        R-19/4995/GB

Betreft:            […]       datum: 7 januari 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. T. Sandrk, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 10 oktober 2019 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De Minister heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Klager is sinds 20 januari 2018 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 16 augustus 2019 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Lelystad.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Door de overplaatsing kan klagers vrouw hem niet meer met regelmaat bezoeken. Klager dient regionaal geplaatst te worden. Hij wil terug naar Heerhugowaard, waar hij regelmatig bezoek ontving. Hij belooft zich daar beter te zullen gedragen dan voorheen.

3.2.      Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is overgeplaatst vanwege de orde, rust en veiligheid in de locatie Zuyder Bos. Hij moest zo snel mogelijk worden overgeplaatst. Plaatsing in het Justitieel Complex (JC) Zaanstad was niet mogelijk. Daarom is uitgeweken naar een aanpalend arrondissement. Klager heeft niet onderbouwd waarom zijn vrouw niet regelmatig op bezoek zou kunnen komen. Hij ontvangt in Lelystad wel degelijk bezoek van haar.

4.         De beoordeling

4.1.      Klager is overgeplaatst naar aanleiding van meerdere incidenten in korte tijd, waaronder (meermaals) bedreiging van het personeel. Voorts heeft klager meermalen personeel uitgescholden, is hij fysiek agressief geweest richting een personeelslid en zijn op twee momenten mobiele telefoons bij hem aangetroffen. Klager betwist deze aanleidingen niet. Met genoemd gedrag heeft klager de orde, rust en veiligheid in de locatie Zuyder Bos ernstig verstoord.  Het is dan ook niet onredelijk dat klager uit de locatie Zuyder Bos is geplaatst.

4.2.      In verband met de geboden spoed is klager overgeplaatst naar de p.i. Lelystad, waar destijds kennelijk voldoende capaciteit was. Op klagers registratiekaart staat geen vestigingsadres, maar uit de overgelegde bezoekerslijst begrijpt de beroepscommissie dat zijn vrouw/vriendin uit Amsterdam komt. Lelystad en Heerhugowaard liggen op vergelijkbare (reis)afstand van Amsterdam en liggen beide in een aanpalend arrondissement. Het is alleen daarom al niet onredelijk dat klager in de p.i. Lelystad is geplaatst.

4.3.      Gelet op het voorgaande, kan de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C. Fetter, voorzitter, J.G.A. van den Brand en drs. M.R. van Veen, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 7 januari 2020.

secretaris        voorzitter

Naar boven