Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3885/GA, 30 december 2019, beroep
Uitspraakdatum:30-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-19/3885/GA

betreft:            [klager]            datum: 30 december 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 17 mei 2019 van de beklagcommissie bij de locatie Norgerhaven te Veenhuizen alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de schending van klagers privacy doordat de directeur enkele studenten heeft toegelaten voor het afnemen van enquêtes (NH 2019-91). De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De directeur heeft studenten toegelaten voor het afnemen van enquêtes ten behoeve van een gedetineerdensurvey. Deze survey was niet onafhankelijk. De studenten hadden de beschikking over een lijst met namen, celnummers en detentienummers van gedetineerden, die ze van de inrichting hadden gekregen of zelf hadden opgeschreven. De studenten gingen onder begeleiding van een bewaker langs alle cellen. Dit is in strijd met de privacywetgeving. De gedetineerden werden gepaaid met een Mars-reep om deel te nemen aan het onderzoek. Klager heeft deelname aan het onderzoek geweigerd en de studenten verzocht zijn persoonsgegevens te verwijderen uit de onderzoeksresultaten en bestanden. De studenten en directeur zijn in gebreke gebleven met betrekking tot informatie over het onderzoek. Zo is klager geen duidelijkheid gegeven wat er met de gegevens wordt gedaan en wie daar toegang toe hebben. Ook is niet vermeld in welke bestanden de gegevens worden opgeslagen en hoe deze zijn beveiligd. Klager meent dat de gedetineerden op basis van onjuiste en onvolledige informatie al dan niet hebben meegewerkt aan het onderzoek. De directie laat regelmatig burgers en andere gasten toe tot de gevangenis voor rondleidingen. Klager meent dat deze personen niets op de afdelingen van gedetineerden te zoeken hebben. Zij hebben toegang tot de namen, foto’s en detentienummers van gedetineerden. Ook lopen er regelmatig arbeiders van externe bedrijven over het terrein. Ook zij kunnen de gegevens van de gedetineerden zien. Verder hebben vrijwilligers van Gevangenenzorg op 18 april 2019 onder begeleiding van een bewaker toegang gekregen tot alle cellen om een zakje paaseitjes neer te leggen en een paaswens. Klager vraagt zich af wat vreemden op zijn cel te zoeken hebben en meent dat de paaseitjes bij de portier hadden moeten worden afgegeven en door de eigen bewakers hadden moeten worden verspreid.
De directeur verwijst in een reactie naar het voor de beklagcommissie gevoerde verweer van 6 mei 2019. Voorts heeft de directeur opgemerkt dat ten behoeve van de gedetineerdensurvey de onderzoekers van de Universiteit Leiden een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. De privacy is dus gewaarborgd. In de gedetineerdensurvey staat dat deelname vrijwillig is en dat de onderzoeksgegevens vertrouwelijk worden behandeld en anoniem worden opgeslagen. Klager heeft aangegeven niet te willen meewerken en dit is gerespecteerd.

3.         De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat klager zijn deelname aan het onderzoek heeft geweigerd en dat dit volgens de directeur is gerespecteerd. Reeds op die grond kan ten aanzien van klager geen sprake zijn van een schending van de privacy. Verder heeft de directeur toegelicht dat de onderzoekers een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en dat de gegevens anoniem worden opgeslagen.

4.         De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. R.H. Koning en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 30 december 2019     

           

              secretaris                                                     voorzitter

 

 

 

Naar boven