Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-19/2687/SGB, 17 december 2019, schorsing
Uitspraakdatum:17-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : S-19/2687/SGB

Betreft : [verzoeker]   datum: 17 december 2019

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. L.I.M. Entjes, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting Veenhuizen locatie Esserheem. Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot zijn overbrenging naar Bonaire. De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het bezwaarschrift van 12 december 2019, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de Minister voor Rechtsbescherming ( de Minister) van 13 december 2019.

1.         De beoordeling
Verzoeker is bij Ministeriële beschikking van 17 januari 2017 op grond van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten - en ook Bonaire - op het gebied van de onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit op medische gronden of in verband met dringende redenen van veiligheid vanuit Bonaire overgebracht naar Nederland. Verzoeker heeft te horen gekregen dat hij op 16 december 2019 weer overgebracht zal worden naar Bonaire.

De voorzitter overweegt dat dit geen beslissing betreft waartegen op grond van de Pbw bezwaar of beroep kan worden ingediend. De voorzitter zal zich om die reden onbevoegd verklaren om het schorsingsverzoek met betrekking tot de beslissing tot overbrenging van verzoeker te behandelen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter verklaart zich onbevoegd.

Aldus gedaan door mr. R.H. Koning, voorzitter, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris op 17 december 2019.

 

secretaris                                                       voorzitter

 

 

Naar boven