Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4477/TA, 19 november 2019, beroep
Uitspraakdatum:19-11-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-19/4477/TA

betreft:            [klager]                                  datum: 19 november 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 25 juli 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Klager en het hoofd van de instelling hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 9 oktober 2019, gehouden in de penitentiaire inrichting Lelystad. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de plaatsing in een herstelkamer van 30 maart 2019 tot 5 april 2019 (HK2019/51). De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de instelling
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager stelt dat nog altijd geen schriftelijk verslag is uitgereikt door de kliniek over de situatie voor, tijdens en na de week in een herstelkamer. Het uitblijven van een verslag is een van de redenen om het beklag later in te dienen dan in maart. Uiteindelijk heeft klager beklag ingediend zonder het uitgebleven verslag. Klager had van de maandcommissaris begrepen dat hij beklag kon indienen, ondanks dat het niet zeven dagen na plaatsing in de herstelkamer was. Namens het hoofd van de instelling is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De instelling kan zich vinden in de uitspraak van de beklagrechter. De schriftelijke mededeling tot plaatsing in de herstelkamer is bij de reactie gevoegd en hieruit volgt dat de mededeling tijdig is uitgereikt aan klager. Klager heeft derhalve tijdig informatie gekregen over de beslissing en de wijze waarop klager beroep kan instellen. Dit laatste heeft hij niet tijdig gedaan en zodoende wordt de termijnoverschrijding niet verschoonbaar geacht.

3.         De beoordeling
In beroep is overgelegd het verslag van de maandcommissaris van een met klager gevoerd gesprek op 22 mei 2019, alsmede de mededeling van een beslissing van 29 maart 2019 tot afzondering, inhoudende plaatsing in afzondering in een herstelkamer, en welke beslissing op 30 maart 2019 is uitgereikt aan klager. Klager heeft op 22 mei 2019 gesproken met de maandcommissaris en uit het verslag hiervan volgt dat hij een klacht had over de plaatsing in de herstelkamer, welke plaatsing een week zou hebben geduurd en zou hebben voortbestaan tot 5 april 2019. Klagers klacht zou zijn dat hij geen schriftelijke mededeling ter zake zou hebben ontvangen. Uit de in beroep overgelegde schriftelijke mededeling volgt dat klager deze wel degelijk heeft ontvangen. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat klager niet tijdig beklag heeft ingediend. Klager had, na uitreiking van de schriftelijke mededeling, binnen zeven dagen in beklag dienen te gaan. Door klager zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd waardoor hij niet binnen zeven dagen beklag had kunnen indienen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, dr. T. Jambroes en mr. J.M.L. Niederer, leden,  in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, op 19 november 2019.    

 

            secretaris                                voorzitter                   

 

 

Naar boven